pályázZtatok? - pályázati archívum


Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
Kiíró: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Határidő: 2013.12.20
Pályázhat:    

a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) az egyházi jogi személyVidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése
Kiíró: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Határidő: 2013.12.13
Tárgymutató: vidéki gazdaságok alapszolgáltatás-fejlesztése
Pályázhat: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy

Bővebben:


Tematikus táborok az Erzsébet program keretei között:


Újabb EGT-Norvég Civil pályázatok 

Akciópályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/akciopalyazat

Ösztöndíjpályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/node/4319

Babasarok - Legyen nálatok is Családháló.pont!
Kiíró: Családháló online magazin

Határidő: 2013.12.10
Téma: közösségi hely szervezése - babasarok, családháló.pont

Pályázhat: Olyan új vagy régi családi közösségek, vagy több családi közösséget egy helyen összefogó szervezetek jelentkezését várjuk, akik
- Közösségi hellyel rendelkeznek, vagy közösségi teret fenntartó szervezet befogadta.
- Családokat fognak össze (5-10 család).
- Rendszeres családi összejöveteleket tartanak és vállalják ezek hosszú távú fenntartását.
- Olyan programot is szerveznek, amelyekre más családokat is várnak.
- Azonosulnak a családháló céljaival és szívesen válnak a hálózat csomópontjává

Bővebben:
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Határidő: 2013.10.11, 2013.11.15
A) Bursa Hungarica ösztöndíj hátrányos szociális helyzetű hallgatóknak
Pályázhat: települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat
B) Bursa Hungarica ösztöndíj felsőoktatási tanulmányokat kezdőknek
Pályázhat: azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni

Bővebben:
Az európai történet  Az Európai Bizottság fotópályázata Határidő: 2013.11. 18.
Érvényes: 2013.11.18.

Pályázhat: Magányszemélyek
Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdetett a Facebookon „Az európai történet” címmel. Pályázók köre Magánszemélyek. A pályázat részletei Lájkolja az Európai Bizottság facebook-oldalát. Kattintson a „European Story” alkalmazásra, majd az „Enter Contest” linkre. Küldjön be képet és hozzá kapcsolódó történetet. Ossza meg nevezését Facebook-oldalán, ismerőseit is bátorítva a részvételre

Bővebben:Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása / IFJ-GY-13-D
Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Határidő: 2013.11.29
Pályázhat:     
-   társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel, 
- egyházak, egyházi szervezetek, 
- egyházi fenntartású intézmények, 
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények 
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, 
- nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok

Bővebben:

Kulturális akadálymentesítés - kisebbségi programok
Kiíró: Roma Polgári Tömörülés

Határidő: 2013.11.20
Érvényes: 2013.11.20

Pályázhat: Minden nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező nonprofit szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz hasonló akciókat végrehajtottak
Bővebben:

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése / KMOP-4.7.1-13
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Határidő: 2014.01.06
Érvényes: 2014.01.06

Pályázhat:   
- Települési önkormányzatok (321)
- Önkormányzati társulások (Társulás pályázása esetén a legkisebb település lakosságszáma alapján kerül a pályázat besorolásra) (327, 328)
Bővebben:


Civil szervezetek működési célú támogatása 2014 / NEA-14-M
Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2013.11.22, 2013.11.25, 2013.11.27
Érvényes: 2013.11.27

Pályázhat:      
- szövetségek, 
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget)

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014
Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közösségi környezet:
Határidő: 2013.11.29

Nemzeti összetartozás:
Határidő: 2013.11.29
Határidő: 2013.12.02.

Új nemzedékek jövőjéért:
Határidő: 2013.12.02.

Társadalmi felelősségvállalás:
Határidő: 2013.12.02.

Mobilitás és alkalmazkodás:
Határidő: 2013.12.02.

Ifjúsági és közösségi információs pontok létrehozása és működtetése / KTE-SWI-2013/2
Kiíró: Kreateam Egyesület

Határidő: 2013.11.22
Érvényes: 2013.11.22

Pályázhat: 5000 fő lakossági szám alatti magyarországi települések önkormányzatai, ezek intézményei, illetve az adott településen működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

Bővebben:

Egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatása
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Határidő: 2013.11.14
Érvényes: 2013.11.14

Pályázhat:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek) 
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Bővebben:


Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-14

Határidő: 2013.11.10
Érvényes: 2013.11.10

Pályázhat:
- nemzetiségi oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák), 
- nemzetiségi önkormányzatok, 
- a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek

Bővebben:

A nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-14
Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2013.11.10
Érvényes: 2013.11.10

Pályázhat: a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

Bővebben:


Kulturális esemény megvalósításának támogatása
Kiíró: Play Live Alapítvány

Határidő: 2013.11.15
Érvényes: 2013.11.15

Pályázhat: Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek, magyarországi természetes személy, egyéni vállalkozók

Bővebben:


Fesd le! - raklapfestés Nők egészségének védelme témában
Kiíró: Mályvavirág Alapítvány

Határidő: 2013.11.30
Érvényes: 2013.11.30

Pályázhat: 16 éves kortól jelentkezhetnek a kreatív alkotók vagy alkotó csoportok, nők és/vagy férfiak

Bővebben:

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-14
Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2013.11.10
Érvényes: 2013.11.10

Pályázhat:
- nemzetiségi önkormányzatok, 
- a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben 
o létesítő okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek); 
o nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok; 
o alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek. 
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)

Bővebben:
Ingyen internettel támogatja a Vidanet a civil szervezeteket

Határidő: 2013.11.03
Érvényes: 2013.11.03

Pályázhat: civil szervezetek

Bővebben:
Energiahatékony iskolák fejlesztése / HU02-2013
Kiíró: Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Határidő: 2013.12.02
Érvényes: 2013.12.02

Pályázhat:       Önállóan gazdálkodó alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények.
KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
- 312, Központi költségvetési szerv
- 321, Helyi önkormányzat
- 322, Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 351, Országos nemzetiségi önkormányzat
- 352, Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 382, Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- 551, Egyház
- 552, Egyházi intézmény
- 555, Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
- 559, Egyéb egyházi szervezet
- 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569, Egyéb alapítvány

Bővebben:

Előkészítő látogatások - EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj Program
Kiíró: Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda; Tempus Közalapítvány

Határidő: 2013.10.25, 2013.11.29
Érvényes: 2013.11.29

Pályázhat:       közoktatásban vagy felsőoktatásban, képzésben érintett intézmények, szervezetek, vállalkozások

Bővebben:

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért / DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13

Határidő: 2013.12.02
Érvényes: 2013.12.02

Pályázhat: 1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Bővebben:

Életképes és fenntartható tervvel rendelkező mikrovállalkozásoknak pénzügyi tervkészítés

Kiíró: www.paluska.hu
Határidő: 2013.10.31
Érvényes: 2013.10.31

Pályázhat: Az a vállalkozás pályázhat bármelyik témakörre, amely (függetlenül a működés jogi formájától és tevékenységétől) induló, mikrovállalkozásnak minősül - azaz 2013.január 01-e után kezdte meg működését, és a foglalkoztatott létszáma nem éri el a 10 főt

Bővebben:

Szociális innováció: gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű helyi közösségek számára

Kiíró: UniCredit Bank Hungary Zrt; UniCredit Alapítvány
Határidő: 2013.11.06
Érvényes: 2013.11.06

Pályázhat: minden olyan magyarországi székhelyű, nonprofit alapítvány és egyesület, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja

Bővebben:


Szociális innováció: gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű helyi közösségek számára

Kiíró: UniCredit Bank Hungary Zrt; UniCredit Alapítvány
Határidő: 2013.11.06
Érvényes: 2013.11.06

Pályázhat: minden olyan magyarországi székhelyű, nonprofit alapítvány és egyesület, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja

Bővebben:


Kábítószer-prevenciós programok / KAB-ME-13

Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő: 2013.10.30
Érvényes: 2013.10.30

Pályázhat: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége

Bővebben:

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: Folyamatos
Érvényes: 2013.12.31

Pályázhat:         
- Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
- Közkereseti társaság (KSH 211)
- Betéti társaság (KSH 212)
- Egyéni cég (KSH 213)
- Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)

Bővebben:

Pályázat amatőr művészeti táborok, népművészeti alkotótáborok és művészeti szakmai továbbképzések támogatására


Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet amatőr művészeti táborok, népművészeti alkotótáborok és művészeti szakmai továbbképzések támogatására. Altéma kódszáma: 3604.

 

Cél:

Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására.

Pályázhatnak:

Táborok esetében:
·                     közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek,
·                     a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek
Továbbképzés esetében:
·                     Országos szakmai szervezetek

Részletek:

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft.
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül legfeljebb három program támogatására.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. augusztus 31.
Támogatás kérhető (jogcímek):
·                     előadók tiszteletdíja,
·                     közreműködők tiszteletdíja,
·                     oktatók tiszteletdíja,
·                     szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
·                     reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
·                     utazási költség,
·                     szállítási költség,
·                     csoportos étkezés (készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
·                     szállásköltség,
·                     terembérlés,
·                     helyiségbérlés,
·                     területbérlés,
·                     eszközbérlés,
·                     hang- és fénytechnika bérlés.
Támogatás az összköltség legfeljebb 70%-ig igényelhető!

 

Pályázás:

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. október 11-én, éjfélig lehet.

 

Információ:

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak

 

Teljes kiírás:
Pályázat közművelődési és népművészeti programok megrendezésére intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek részére


Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet közművelődési és népművészeti programok megrendezésére. Altéma kódszáma: 3607.

Cél:

Közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének: közművelődési és népművészeti programok megrendezésének támogatása.
Megyei, országos és nemzetközi hatókörű:
·                     nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű)
·                     kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű)
·                     fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű)
·                     szakmai konferenciák.

Pályázhatnak:

Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

 

Részletek:

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 130 millió Ft.
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program (összevont intézmények esetében tagintézményenként három rendezvény) támogatására.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. augusztus 31.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
·                     előadók tiszteletdíja
·                     közreműködők tiszteletdíja
·                     zsűritagok tiszteletdíja
·                     szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges)
·                     reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség)
·                     utazási költség
·                     szállítási költség
·                     csoportos étkezés (készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
·                     szállásköltség
·                     terembérlés
·                     helyiségbérlés
·                     területbérlés
·                     eszközbérlés
·                     hang- és fénytechnika bérlés

Pályázás:

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. október 11-én, éjfélig lehet.

 

Információ:

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak

 

Teljes kiírás:


Virtuális Falu Újratöltve – Pályázat falusi közösségek megerősítését célzó programban való részvételre fiataloknak


Virtuális Falu Program
A Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség és az AGRYA pályázatot hirdet 18-26 év közötti fiataloknak a “Virtuális Falu – Újratöltve” Program keretében.

 

Cél:

A Virtuális Falu Program egy kísérleti demokráciafejlesztési program, amely elsődlegesen a falusi közösségek megerősítését célozza.
A program segítséget kíván nyújtani, hogy a helyi, falusi közösségek aktív fiatal tagjai felkészültebben tudják ellátni a feladataikat.

 

Pályázhatnak:

Magánszemélyek: a programra olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már most is részesei a helyi közösségek életének, tevékenységének vezetőként vagy önkéntes segítőként, és szeretnék a közösségi munkájukhoz kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni.

 

Részletek:

A 2012-ben indult Virtuális Falu Program egy kísérleti demokrácia fejlesztési program, amely elsődlegesen a falusi közösségek megerősítését célozza. Az élénk közösségi élet egyik fontos eleme annak, hogy a nagyobb közösség és a település is jól működjön, fejlődni tudjon.
A falusi közösségek, egyesületek között viszonylag kis számban vannak tisztán ifjúsági közösségek. A már működő közösségek továbbélése miatt azok tevékenységében, vezetésében szükséges az utánpótlás, a fiatalok bevonása. A Virtuális Falu Program azon fiatalokat célozza meg, akik már részesei valamilyen formában a helyi közösségek életének és szeretnék ismereteiket, tudásukat fejleszteni.
A jelentkezők közül a Program szervezői, személyes meghallgatás után választják ki a legfeljebb 30 fő résztvevőt.
A jelentkezőnek a jelentkezési lapon be kell mutatnia a vidéki kötődését, elkötelezettségét, motivációit és a közösségi tevékenységét.
A Virtuális Falu program részei:
1.                  Képzés
o                    közélet, önkormányzatiság, részvételi demokrácia gyakorlata
o                    közösség-fejlesztés, közösségek működtetése
o                    helyi gazdaság, vállalkozásfejlesztés, vállalkozóvá válás támogatása
o                    kultúra és a falusi élet, mint valódi életminőség
o                    környezet és természetvédelem, fenntartható fejlődés
o                    szociális kérdések, generációs párbeszéd, befogadás
2.                  Kutatás
3.                  Regionális konferenciák
Nagyszámú jelentkezés esetén a szervezők fenntartják annak lehetőségét, hogy a jelentkezési lapok tartalma alapján a jelentkezők között előzetes válogatást végeznek.

 

Pályázás:

Határidő: 2013. október 4.
Benyújtás: a kitöltött jelentkezési lapot postán a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége- AGRYA 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI/28. címre, a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címre vagy a 06 1 3200429 faxszámra kell visszaküldeni.

 

Információk:

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen.

 

Teljes kiírás:Európa a Te választásod – Pályázat kulturális rendezvény megvalósítására és kommunikációjára


Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága és a Prime Time Communications kulturális pályázatothirdet az EPvOKs programsorozat megszervezésében és kommunikációjában való részvételre kulturális szervezetek, kulturális szervezők, alapítványok számára.
A programsorozat célja, hogy szórakoztató, közérthető formában felhívja a figyelmet a közelgő európai parlamenti választásokra, a részvétel fontosságára.

Cél:

Körülbelül 200 fő (minimum 50 fő) részvételét biztosító, félig kulturális, félig szakmai, Európai Unióval és Európai Parlamenttel kapcsolatos aktuális témát érintő, értékteremtő vagy szemléletformáló célú rendezvény megvalósítása.

 

Pályázhatnak:

Civil szervezetek és vállalkozások: rendezvényszervezéssel, kulturális szolgáltatással foglalkozó, non-profit és for-profit szervezetek.

 

Részletek:

Megvalósítási időszak: 2013. november 1- 2014. április 30.
Pályázatonként megítélhető támogatás:  2000 EUR
A rendezvénynek tartalmazni kell az alábbi elemeket:
EP modellezés vagy kvíz: a Parlament modelljének felállítása diákok, hallgatók, tanárok segítségével vagy az Európai Parlament működésével kapcsolatos kvíz lebonyolítása, beszélgetés EP képviselőkkel, a témához illeszkedő kulturális program: a konkrét témát a pályázó szervezet választja (irányelv: Európai Unió és Európai Parlament  szempontjából releváns, valamilyen kapcsolódás a témakörhöz pl. koncert, kiállítás)
Kommunikáció
·                     Preferált médiumok: regionális, kulturális online és nyomtatott médiumok, országos szaklapok, regionális televíziók és rádiók
·                     Elvárt eredmények régiónként: 3 újságíró rendezvényen való részvétele, 1 rádiós és 1 televíziós interjú biztosítása, 1 nyomtatott és 4 online megjelenés – amennyiben a pályázó igényli, a kiírótól segítséget kaphat
·                     Elvárt összes elérés: 500 000 fő/régió
Az elbírálás legfontosabb szempontjai
·                     a pályázó szakmai háttere,
·                     Európai Parlament prioritású téma megfelelő feldolgozása,
·                     a projekt kapcsán várható érdeklődés és a szemléletformáló tevékenység várható hatása
·                     a projekt megvalósításával kapcsolatos tervek realitása és pontossága
·                     a projekt kapcsán létrejövő szakmai együttműködő partnerségek minősége (pl. civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való együttműködés),
·                     kreativitás, újszerűség
·                     média megjelenések tartalma és az elért személyek száma.

Pályázás:

Határidő: 2013. szeptember 29. 23.00
Benyújtás: A pályázat hivatalos weboldalán közzétett online adatlap kitöltése.

További információk:

kerdes@epvoks.hu

Teljes kiírás:A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírta a 
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban (TÁMOP-2.3.6.B-12/1) című pályázatot. 

Figyelem!!! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. augusztus 28-án módosította a pályázati kiírást. Számos változás történt, ezért kérjük a pályázni szándékozókat, hogy tekintsék meg az alábbi linken elérhető tájékoztatót is: 

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása érdekében kiírt pályázat (TÁMOP-2.3.6.B-12/1) módosításai 

A támogatás célja:
A TÁMOP-2.3.6.B-12/1 konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. 

A pályázók köre:
A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. 
A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján): 
Korlátolt felelősségű társaság
Ügyvédi iroda
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Egyéni cég
Egyéb önálló vállalkozó
Egyéb egyéni vállalkozó 

Részletek:
Projekt területi korlátozása: Jelen pályázati felhívás keretében csak konvergencia régiókban megvalósított
tevékenységek támogathatók. 
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a. 
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege egyéni vállalkozóként vagy
mikrovállalkozásként legfeljebb 3.000.000,- azaz hárommillió Ft lehet. Társasvállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000,- azaz hatmillió Ft abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióban. 

Támogatható tevékenységek köre:
Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. Az üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a pályázó hosszútávra (minimum 3 év) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét. 
·                     Előkészítési tevékenységek
·                     Cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
·                     Kötelező engedélyek beszerzése
Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el. 
·                     Megvalósítás
·                     Eszközbeszerzés
·                     technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
·                     szállítás és üzembe helyezés,
·                     betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
·                     Eszközbérlés
·                     A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása
·                     Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
·                     új hardver,
·                     szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
·                     domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja.
·                     Piacra jutás támogatása
·                     piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
·                     marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
·                     formatervezés.
·                     Képzéseken való részvétel: Vállalkozás specifikus akkreditált képzések, csak a tulajdonos, illetve a munkáltatók számára
·                     Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:
·                     marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
·                     menedzsmentfejlesztési tanácsadás
·                     technológiai fejlesztési tanácsadás
·                     pénzügyi tanácsadás
·                     logisztikai tanácsadás
·                     adótanácsadás
·                     jogi szaktanácsadás
·                     szabadalommal kapcsolatos tanácsadás
·                     pályázati tanácsadás.
·                     Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
·                     Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működése megkezdéséhez szükséges anyagbeszerzés
·                     Könyvelés
·                     Tájékoztatás és nyilvánosság

Pályázás:
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségválllalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1. (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818. 

Határidő: A pályázatok benyújtása 2013. június 3-tól november 4-től lehetséges. 

További információk:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu 

Bővebben:
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban – TÁMOP-2.3.6.B-12/1


 

 

 

 

Erste “Jövőt teremtünk!” – Pályázat az ÁlomÉpítők jótékonysági, otthon-felújítási programban való részvételreAz Erste Bank Hungary Zrt. Erste “Jövőt teremtünk!” név alatt programot hirdet, melyre pályázatot hirdetett, és várja családok jelentkezését. Nehéz helyzetbe került, és szeretné családját biztonságban, szép környezetben tudni? Ismer olyan családot, aki igazán megérdemli a segítséget, mert otthona lassan lakhatatlanná válik, és a problémát nem tudják egyedül megoldani?

Cél: 
A beérkezett pályázatok közül egy család otthonát az Erste Bank és a VIASAT3 ÁlomÉpítők csapata közösen újítja fel!

Pályázók köre: 
Magánszemélyek.

Részletek: 
Várjuk pályázatát, amennyiben nehéz helyzetbe került, vagy ismer olyan családot, aki igazán megérdemli a segítséget, mert otthona lassan lakhatatlanná válik, és a problémát nem tudja egyedül megoldani? Nevezze a családot a programba, hogy együtt jövőt teremthessünk számukra! 

Az eredményes pályázókat megillető jutalmak 
Lakásfelújítás: 1. helyezett (legjobb pályázó) jutalma, a fődíj: 1 lakás* vagy ház felújítása legfeljebb bruttó 5 millió Ft értékig, a Szervező és a Lebonyolítók által javasolt és jóváhagyott munkálatok kerülnek elvégzésre, mely az ÁlomÉpítők 4. évadának egyik epizódjában a nyilvánossághoz történő közvetítésre kerül. 
Háztartási gépek: A fődíjért induló 5 pályázóból a 2-5. helyezett díja: családonként hozzávetőlegesen bruttó 150 000 Ft értékű háztartásigép-csomag. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Benyújtás: A programra jelentkezni csak teljes körűen kitöltött, aláírt, postai úton beküldött jelentkezési lap beküldésével lehetséges. 
Postacím: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1933 Budapest
Jelige: “Jövőt teremtünk!” 

Bővebben: 
Telefonos felvilágosítás: Erste TeleBank: 06 40 222 222
Információ: http://www.erstebank.hu – jelentkezes@erstebank.hu 
Erste “Jövőt teremtünk!” – Pályázat az ÁlomÉpítők jótékonysági, otthon-felújítási programban való részvételre 


Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására 


A Humanitás Szociális Alapítvány szociális pályázatot írt ki krízishelyzetbe került, rászoruló személyek és családok támogatására „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati programja” keretében.
Cél:
A pályázat célja az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amely lehetővé teszi az adott probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: önhibájukon kívül krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok.
Részletek:
Az igényelhető támogatás formája: egyösszegű pénzbeli támogatás, egyszeri szociális segély.

A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

Krízisnek tekinthetőek a különösen: 
legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megbetegedés vagy baleset eredményeként beállt és a pályázat benyújtásakor is fennálló súlyos egészségkárosodás, jelentős munkaképesség csökkenés, 
a családfenntartó vagy több kiskorú gyermek ellátásról gondoskodó egyedülálló személy keresőtevékenységének neki fel nem róható okból, legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megszűnése, 
a családok anyagi helyzetét megrendítő, az adott személy illetve család létfenntartását biztosító, váratlan és elkerülhetetlen, nagy összegű kiadás(ok) bekövetkezése, korábban egy háztartásban élő családtag elvesztése 
egészségi állapot fenntartásához szükséges gyógyászati segédeszköz, alapvető élettevékenységhez, tanuláshoz, munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi eszköz pályázónak fel nem róható okból történő – legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett – meghibásodása, eltűnése, amelynek javítását/pótlását a pályázó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, és annak költségeit állami/önkormányzati szerv/szociális, egészségügyi intézmény nem vagy csekély mértékben támogatja. 
Pályázás:
Határidő: 2013. október 30.
Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513
Bővebben:
Humanitás Szociális Alapítvány - 1075 Budapest, Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu

Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatásáraLippai Balázs ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak 


A Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” elnevezéssel.

Cél:
Hátrányos helyzetű vagy roma tanulók támogatása.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Azon középiskolai tanulók, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatók, akik a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.

Részletek:
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.

Pályázás:
Határidő: 2013. szeptember 25.
Benyújtás: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”

Bővebben:
Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens, Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknakLáthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program


A Humanitás Szociális Alapítvány szociális pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok” címmel „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében.

Cél:
A pályázat célja vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek, családok támogatása, akik szerény jellemük, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában nem megoldható.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: A pályázat benyújtására e körben azon személyek („láthatatlan angyalok”) jogosultak, akik a támogatandó személyek életkörülményeit jól ismerik, és megítélésük szerint a rászoruló szociális helyzetén az Alapítvány által nyújtandó támogatás érdemben javíthatná.

Részletek:
A támogatás feltétele, hogy az alkalmas legyen az érintett személyek életminőségének, egészségi állapotának, szociális helyzetének, és életkörülményeinek érdemi javítására.

Támogatandó célok különösen: 
tartósan fennálló rossz egészségi állapot javítását célzó kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása, mely az érintett személy egészségi állapotában és életminőségében érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott munkavállalását, közösségi életben való részvételét; 
lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához való hozzájárulás; 
a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását elősegítő támogatás biztosítása, 
a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását egyéb módon segítő támogatás. 

Az igényelhető támogatás formája: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben, vagy egy összegben folyósított támogatás, szociális segély.

A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

Pályázás:
Határidő: 2013. október 30.
Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

Bővebben:
Humanitás Szociális Alapítvány - 1075 Budapest, Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu

Láthatatlan Angyalok – Az OTP szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati programja


Pályázat helyi önkormányzatok kapacitásépítésének támogatása céljából – Norvég Alap Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program


Megjelent a “Helyi önkormányzatok kapacitásépítése a közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése érdekében” elnevezésű pályázat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2013-as Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programja keretében.

A pályázat célja:
A pályázat célja a helyi önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés előmozdítása norvég partnerekkel való együttműködésen keresztül.
Pályázók köre:
A pályázatra kizárólag magyarországi önkormányzatok (GFO kód: 321) nyújthatnak be pályázatot, legalább egy norvég és egy magyar partnerrel együttműködésben.
Projektpartnerek Norvégiából 
kormányzati szervek 
nemzeti ügynökségek 
regionális vagy helyi hatóság 
egyetemek, főiskolák vagy más oktatási intézmények, kutatóintézetek és kutatóközpontok 
nem kormányzati szervezetek (a továbbiakban: NGO) 
alapítványok 
közhasznú szervezetek / adómentes szervezetek 
munkaadói szervezetek 
szakmai szervezetek 
szakszervezetek 
Projektpartnerek lehetnek Magyarországról 
jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások (GFO kód: 1) 
jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások (GFO kód: 2) 
költségvetési szervek és szervezetek (állami és önkormányzati) (GFO kód: 3) 
jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (GFO kód: 5) 
Részletek:

Jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 6 830 000 euró.
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként minimum 500 000 € – maximum 1 500 000 €.
Maximális támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 95%-a.
Önerő: az elszámolható költségek minimum 5%-a.

Támogatható tevékenységek: 
Kötelező tevékenységek 
Projektpartnerség előkészítése 
Projektmenedzsment 
HR fejlesztés, az intézményi kapacitásbővítés és szervezetfejlesztés 
Intézkedések a nemek közötti egyenlőség elősegítése érdekében 
Nyilvánosság 
Választható tevékenységek 
Ingatlan- és a földvásárlás 
Beruházás 
IKT fejlesztés 
Egyéb szolgáltatások a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan 

A projekt megvalósításának maximális időtartama 24 hónap, annak figyelembe vételével, hogy a projekt megvalósulásának záró dátuma és a költségek elszámolhatóságának végső határideje 2016. április 30.
A pályázatokat angol nyelven szükséges elkészíteni.
Pályázás:
Határidő: 2013. szeptember 30. 18.00 óra
Benyújtás: Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot a következő címre kell postára adni:
“scHUMANS”
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A

További információk:
A pályázati felhívással kapcsolatosan információs nap kerül megszervezésre 2013. augusztus 13-án.
International Development and Fund Coordination Agency Ltd.
phone: +36-1-999-4400
e-mail: capacity@norvegalap.hu
Teljes pályázati kiírás:

Pályázat helyi önkormányzatok kapacitásépítésének támogatása céljából – Norvég Alap Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése – Pályázat a Norvég Alap Zöld ipari innováció program 2013 keretében

A pályázat célja:
A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.
Jelen pályázat konkrét célja a hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése 
hulladékgazdálkodás és kármentesítés , vízminőség védelme, levegőszennyezés csökkentése 
A zöld ipari innováció pályázatra olyan projektjavaslatokat várunk, melyekben a kísérleti fejlesztés, illetve az innováció eredményeinek felhasználása révén csökken a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátása, hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása, környezetbarát (pl. anyag-, víz- és energiatakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre.

Pályázók köre:
Projektgazda kizárólag Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, profitorientált gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság lehet, melyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot. 
Jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján: 11) 
A Projektgazda önállóan vagy maximum 5 Projekt Partnerrel együtt (beleértve a norvég partnert is) nyújthat be pályázatot.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
jogi személyiségű gazdasági társaságok és szövetkezetek 
jogi személyiségű gazdasági társaság (11); 
szövetkezet (12), 
költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (pl. felsőoktatási intézmények, önkormányzatok) (GFO kód 3); 
jogi személyiségű nonprofit szervezetek 
szövetség és más egyesületi formák (52); 
köztestület (54); 
alapítvány (56); 
nonprofit gazdasági társaság (57); 
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59). 

Norvég féllel kialakított projekt partnerség a pályázatok értékelésénél előnyt jelent.

Részletek:
Jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 24.270.000 €, melyből az 1. alprogramra 16.970.000 €, a 2. alprogramra 7.300.000 € került meghirdetésre.
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként minimum 170.000 € – maximum 1.600.000 €.
A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, azaz vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás.
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
A projekt megvalósításának maximális időtartama 24 hónap, annak figyelembe vételével, hogy a projekt megvalósulásának záró dátuma és a költségek elszámolhatóságának végső határideje 2016. április 30.
Egy pályázatban csak egy alprogramra pályázhatnak, egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

Támogatható tevékenységek 
Kísérleti fejlesztés 
Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 
Beruházás megvalósítása
Pályázás:
A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a www.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. 16.00 óra. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva
ajánlott küldeményként, legkésőbb 2013. szeptember 30. 24.00 óráig kell postára adni (postabélyegző dátuma) és a következő címre kell beküldeni:
Zöld ipari innováció program
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 16/A

További információ:
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információ kérhető a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (mint Végrehajtó Ügynökség) ügyfélszolgálatának 06-1-999-4400 telefonszámán és a greenindustry@norvegalap.hu e-mail címén. A válaszadás 8 napon belül történik meg, illetve kerül feltöltésre a www.norvegalap.hu honlapra.NO HATE! Felhívás önkéntes aktivisták számára online gyűlöletbeszéd elleni kampányban való részvételre 

Az NCSSZI – Fiatalok Lendületben Programiroda fiatal önkéntes aktivistákat keres a Fiatalok az Online Gyűlöletbeszéd Ellen elnevezésű kampányban való részvételre. 

A projekt célja: 
A gyűlöletbeszéd online megnyilvánulási formái elleni küzdelem, valamint a fiatalok és ifjúsági szervezetek mozgósítása annak érdekében, hogy felismerjék és fellépjenek az ilyen emberei jogi sérelmekkel szemben. 

Pályázók köre: 
Magánszemélyek: aktív, felelős, érzékeny és szolidáris, 16 és 30 év közötti fiatalokat, akik szívesen vennének részt a kampányhoz kapcsolódó online és offline tevékenységekben. 
A pályázat részletei: 
A részt vevő fiatalok kreativitásától és ötleteitől függően a kampánytevékenységek az online tartalommegosztástól, internetes fórumokon való részvételtől a videók készítésén és terjesztésén keresztül a valós, közvetlen népszerűsítő vagy figyelemfelkeltő utcai akciókig terjedhetnek. 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. július 8. 
Benyújtás: https://docs.google.com/forms/d/1jGUf-PcdqJ2K7qaFM7k-15l-dqqMV2RKP8-dfchKXEI/viewform 

További információ: 
Karvalits Ivett
NCSSZI – Fiatalok Lendületben Programiroda
Eurodesk Magyarország
Tel: +36 1 237 6701
E-mail: ivett.karvalits@ncsszi.hu
URL: www.yia.hu, www.eurodesk.hu 

NO HATE! Felhívás önkéntes aktivisták számára online gyűlöletbeszéd elleni kampányban való részvételreNépszerű pályázati források és pályázatok vállalkozásoknak 

Népszerű pályázati források és pályázatok civil szervezeteknek 

Népszerű pályázati források és pályázatok intézményeknek 

Népszerű pályázati források és pályázatok magánszemélyeknek

Pályázat zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása céljából 
A Balassi Intézet pályázatot írt ki a „Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása” céljából a Pro Renovanda Cultura Hungariae Program keretén belül. 

A pályázat célja: 
I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása 
Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése.
A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése. 
II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása 
Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, kiemelt esemény) 

Részletek: 
Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20 – 2014. március 15. közé eső időszak. 
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
Benyújtható pályázatok száma: Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása 

Pályázók köre: 
magyarországi és határon túli amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, települési/megyei önkormányzat, egyház, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek)
közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
országos hatókörű szakmai szervezet 

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft.

Előnyt élveznek azok a kórusok, amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit – különös tekintettel Kodály Zoltán életművére – szólaltatják meg. 

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása 

Témakörben pályázók köre: 
Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet. 

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat. 

A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai tevékenysége példaértékű, magyar viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel rendelkezik, és/vagy nemzetközi versenyeken az utolsó öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkezik 

A témakörben igényelhető támogatás összege és formája: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 400.000 Ft. 


Pályázás: 
Határidő: 2013. szeptember 30. 24.00 óra 
Benyújtás: A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
Pályázati adatlap (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).
Részletes költségvetési összesítő (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva). 

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385 
A borítékra kérjük, írják rá: „I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása” vagy „II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása” 
További információ: 
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu 

Pályázat zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása céljából

Pályázat települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása céljából 

A Balassi Intézet pályázatot írt ki a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” céljából aPro Renovanda Cultura Hungariae Program keretén belül. 

A pályázat célja: 
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek támogatása. 

Pályázók köre: 
Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek
Országos hatókörű szakmai szervezetek 

Hivatásos művészeti csoport nem pályázhat. 

Részletek: 
Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20. – 2014. március 15. közé eső időszak. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. 
A pályázaton igényelhető támogatás összege: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft. 
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
Benyújtható pályázatok száma: Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

Támogatható kiadások: 
·                     vállalkozási vagy szolgáltatási szerződés alapján számlás kifizetés (dologi költség)
·                     előadói tiszteletdíjak (megbízási szerződéssel, munkáltatói járulékkal együtt)
·                     utazási és szállítási költségek
·                     szállásköltségek
·                     PR- és reklámköltségek
·                     nyomdaköltség
A pályázat keretében fesztiválok megrendezése, külföldi utazások, tárgyi eszköz beszerzése, épület felújítás valamint az étkezés nem támogatott költségek. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 
·                     a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
·                     az elérendő célok mérhetősége
·                     a költségvetés realitása
·                     a pályázat igényessége, átláthatósága, felépítése

A pályázat benyújtása: 
Határidő: 2013. szeptember 30. 24.00 óra 
Benyújtás: A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
Pályázati adatlap (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).
Részletes költségvetési összesítő (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva). 

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385 
A borítékra kérjük, írják rá:„Települési identitás és népművészeti tevékenységek” 
További információ: 
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu 

Pályázat települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása céljából


Út a középiskolába 2013-2014 – Pályázat az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram alprogramjára 

Az ösztöndíj célja: 

Az Út az középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó 
középiskolában való továbbtanulásra. 
Pályázók köre: 
Magánszemélyek. Az alprogram keretében tanulói pályázatot nyújthat be az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán tanuló diák. 

Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:


·                     halmozottan hátrányos helyzetű
·                     családba fogadott
·                     átmeneti nevelésbe vett
·                     védelembe vett
·                     ideiglenes hatállyal elhelyezett
·                     utógondozásban
·                     utógondozói ellátásban részesül vagy
·                     hátrányos helyzetű

Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki

·                     a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
·                     a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
·                     a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
·                     gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
·                     pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-es tavaszi félévben kezdi meg. 

Részletek: 
Az esélyteremtő alprogramok keretében 
a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban
a mentor 7.000 Ft/tanuló/ hó ösztöndíjban részesül. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. július 30. 24:00 óra 
Benyújtás: A pályázatot elektronikus és postai úton kell benyújtani a Támogatáskezelő postai címére valamint az ellenőrzött adatrögzítési felületen Az ellenőrzött adatrögzítési felület címe: h
ttps://utravalo.emet.gov.hu 
További információ: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon : Út a középiskolába: (1) 795-2908
Út az érettségihez: (1) 795-2909
E-mail: utravalo-kozepiskola@emet.gov.hu
utravalo-erettsegi@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu 

Út a középiskolába 2013-2014 – Pályázat az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram alprogramjára 


Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására 

A pályázat célja: 
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül 
a cigány nyelv ápolása és fejlesztése
a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak
a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet és mások)
a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése 

„A” komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása: 
Az „A” komponens a roma művészek műveinek bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat. A roma művészek művein túl olyan művek is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. 

„B” komponens: Kulturális események támogatása: 
A komponens célja a helyi szintű közösségfejlesztés és a roma kultúra bemutatása, megismertetése. Olyan kulturális események (fesztiválok, roma napok, stb.) megvalósítására kerülhet sor, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt (csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, kistérségi, megyei, regionális szintű) események legyenek. Ilyen események közösségépítő hatással kell, hogy legyenek az adott területen. 

Pályázók köre: 
·                     önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
·                     cigány, roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
·                     helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
·                     települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
·                     közművelődési, kulturális intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat –, vagy ezek fenntartói; vagy
·                     könyvtárak, illetve fenntartóik.
A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft. 
A támogatás formája: A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. 
Támogatási időszak: 
A pályázó által a pályázatban megjelölt 2013. augusztus 1. és 2014. június 30. közé eső időszak. A szakmai programoknak 2014. május 31.-ig kell lezajlaniuk. 
A pályázat keretében az alábbi komponensek valamelyikére nyújtható be pályázat. Egy szervezet kizárólag egy komponensre nyújthat be pályázatot. 

„A” komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása 
Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint. 
Az „A” komponensre legalább 250.000 Ft és legfeljebb 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, az alábbi részletezésben: 
3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft
4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft
7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft 

„B” komponens: Kulturális események támogatása 
A „B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. 
A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 500.000 Ft, kistérségi szinten 600.000Ft, megyei szinten pedig 700.000 Ft. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. július 18. 24:00 óra. 
Benyújtás: A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül. 

További információ: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: (06-1) 795-2902 
E-mail: romakultura@emet.gov.hu
Telefon: (1) 795-2902 
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00 

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Zöldövezet 2013 – Pályázat közösségi célú zöldterületek létesítésének támogatására 

A pályázat céljai: 
közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára; 
zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére; 
esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására. 

Pályázhatnak: 
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek, alapítványok. 

A pályázat részletei: 
Egy szervezet csak egy programmal pályázhat. 
A pályázat 2 részből áll: 
Ötletpályázat 
Közösségi tervezési folyamat 

Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a pályázó szervezet (és közösség) bemutatását; 
a kiválasztott terület rövid bemutatását; 
a közösségi akció megtervezésének vázlatát; 
az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba. 
A felújítandó közpark nem lehet kisebb 1500 nm-nél. 
A felújított területnek közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie. Ennek megfelelően a területnek a közösség számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie. 

A pályázatok az Ökotárs Alapítvány honlapján nyújthatók be. 
Az ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2013. július 15. (hétfő) 17 óra 
A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 6. (hétfő) 17 óra 

Bővebben: 
zoldovezet@okotars.hu
http://zoldovezet.okotars.hu/a_programrol


Pályázat a hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatására – NTP-HHT-MPA-12 

A pályázat célja: 
A pályázat célja a hátrányos helyzetű térségekben, illetve településeken a tehetségsegítés szakmai feltételeinek erősítése a szervezeti formák kialakításával és bővítésével, igazoltan a tehetséggondozást megvalósító programok támogatásával. 
Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű térségekben a tehetséggondozásban részt vevő segítők, szakemberek szakmai kompetenciáinak gazdagítása érdekében. 
Támogatás biztosítása – az együttműködési formák létrehozása és működtetése érdekében - a térségben működő tehetséggondozó szervezetek számára. 
Olyan rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek biztosítják a felfedezett tehetségek és segítőik bemutatkozását, ezáltal biztosítva, hogy mások számára is követhető mintát adhassanak. 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségekben, településeken működő Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. 
Olyan lehetőségek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a tehetségsegítéshez való egyenlő hozzáférés esélyeinek javításához. 

Pályázók köre: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával. 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
kollégium 
pedagógiai szakszolgálati intézmény 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 
Továbbá a http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok oldalon, a tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok egy jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. A Kötelezettségvállaló kizárólag egy magyarországi szervezet lehet, amely a Tehetségsegítő Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint. 
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A támogatás mértéke, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25-100 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges tanulók számára a környezetükben lévő regionális, térségi, helyi Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és/vagy tehetséggondozó intézmények által nyári program szervezése. 

A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő hátrányos helyzetű/roma tanulók tanárai, mentorai számára továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétel biztosítása illetve támogatása. 
Jó gyakorlatok leírása, átadása, átvétele tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással több éve foglalkozó intézményektől, szervezetektől, programoktól. 
A tehetséggondozó hálózat által le nem fedett térségekben tehetségkutató, bemutatkozó, érdeklődésfelkeltő, motiváló nyári programok szervezése és lebonyolítása. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, 
Gyombolai Gyula: Telefon: 06-30-387-3506
Molnár Anna: Telefon: 06-30-387-7242 
e-mail: ntp@ofi.hu
Fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatása – NTP-TFK-MPA-12 

A pályázat célja: 
A tehetségfejlesztés iránt érdeklődő, tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő középiskolai diákok, felsőoktatási hallgatók és fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatása. 

Pályázók köre: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával. 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
kollégium 
pedagógiai szakszolgálati intézmény 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 
Továbbá a http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok oldalon, a tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok egy jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. A Kötelezettségvállaló kizárólag egy magyarországi szervezet lehet, amely a Tehetségsegítő Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint. 
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. április 6. és 2013. szeptember 30. közé eső időszak. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 20-66 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
A tehetségsegítővé válást támogató nyári foglalkozássorozatok, legalább 60 órás programmal működő nyári műhelyek támogatása. (A résztvevő tanulók száma minimum 15 fő). 

Legalább 5 napos tematikus nyári tehetséggondozó táborok megszervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek során a kortárs fiatalok megismerkednek a tehetség-felismerés, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás alapvető módszereivel (A résztvevő tanulók száma minimum 15 fő). 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
Postacím: 1363 Budapest, Postafiók 49.
Telefon: (06-1) 235-7261
e-mail: ntp@ofi.hu 
Székely Tímea: szekely.timea@ofi.hu
Lázók András: lazok.andras@ofi.hu
Pályázat tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására – NTP-SV-MPA-12 

A pályázat célja: 
A sportban tehetséges diákok azonosítása intézményekben. 
A tehetségazonosító diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése. 

Pályázók köre: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, nonprofit szervezet, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, illetve célja és feladata különösen a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése. 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: 
általános iskola 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény 
kollégium 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. 
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-100 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
Tehetségazonosításra alkalmas, nyáron megrendezendő sportversenyek szervezése, lebonyolítása. 
A nyáron megrendezésre kerülő területi diáksport-versenyek meghirdetése, megrendezése, és az azokon történő részvétel biztosítása. 
A sportban tehetséges diákok tehetségazonosító sportversenyen elért eredményeinek értékelése, jutalmazása. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása” (A pályázat kódja: NTP-SV-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

Pályázat óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatására – NTP-OTM-MPA-12 

A pályázat célja: 
Intézményen kívüli, többnapos tehetségsegítő programok kidolgozásának támogatása Támogatás nyújtása a tehetséggondozásban már részt vevő óvodások számára olyan gazdagító programok szervezésére, amelyek lehetőséget adnak a gyermekek további fejlődésére Intézmények együttműködésével megvalósuló tehetséggondozó programok kidolgozásának támogatása 

Pályázók köre: 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
Hazai köznevelési intézmények közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): óvoda, 
továbbá valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány, amelynek alapító okiratában az oktatás vagy a tehetséggondozás szerepel. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. 
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25 – 260 db. 
A támogatandó tevékenységek köre: 
Nyáron megvalósuló erdei óvodai program megszervezése, lebonyolítása 
Óvodai tehetségnapok szervezése és lebonyolítása 
A kidolgozott tehetséggondozó programok, „jó gyakorlatok” intézmények közötti átadásának megvalósítása 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-OTM-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu 

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/felhivasok/ovodai-tehetsegsegito

Pályázat roma fiatalok tehetségfejlesztésének, a fejlesztést végző szakemberek képzésének és a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására – NTP-RITP-MPA-12 

A pályázat célja: 
Erdei iskola vagy nyári tábor megvalósítása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére. 
A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők tehetségsegítő képzésen, konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása. 
A roma fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó szervezetek együttműködésének támogatása. 
Roma fiatalok tehetségsegítővé válásának elősegítése. 

Pályázók köre: 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
óvoda 
általános iskola 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
alapfokú művészeti iskola 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény 
kollégium 
pedagógiai szakszolgálati intézmény 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint. 
A pályázaton legalább 800.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 20-40 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
Olyan – legalább öt napos – erdei iskola vagy nyári tábor szervezésének, megvalósításának támogatása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére, valamint publicitásuk megteremtésére, annak érdekében, hogy mások számára is követhető mintát mutassanak. (A résztvevő tanulók ajánlott száma minimum 15 fő; a kísérők javasolt száma 5 diákonként egy fő). 
A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők akkreditált tehetségsegítő képzésen, és konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása. 
A roma fiatalok tehetséggondozását végző személyek, intézmények, szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzatok, tehetségpontok együttműködésének támogatása. Pl. szakmai munkaközösség működtetése, hálózat kialakítása. 
Olyan programok támogatása, amelyek képzési lehetőséget biztosítanak, legalább érettségivel rendelkező, 35. életévnél nem idősebb roma fiatalok számára, akik vállalják a képzésen való részvételt, és a képzés elvégzése után a tehetséges roma fiatalok segítését. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: 
„A roma fiatalok tehetségfejlesztésének, a fejlesztést végző szakemberek képzésének, valamint a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása” (A pályázat kódja: NTP-RITP-MPA-12)

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.huPályázat idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatása céljából – NTP-INYK-MPA-12 

A pályázat céljai: 
Intézményen kívüli idegen nyelvi tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása 
Idegen nyelvet tanító pedagógusok szakmai együttműködésének, módszertani kultúrájuk fejlődésének támogatása 
Olyan idegen nyelvi tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása, melyek révén a nyelvtanulók megismerik és megértik a célnyelvi ország kultúrájának és hagyományainak jellegzetességeit és fejlődik a célnyelvi műveltségük és interkulturális kompetenciájuk 
Intézmények közötti együttműködés támogatása, mely együttműködésben iskolán kívüli idegen nyelvi programok valósulnak meg 

Pályázók köre: 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
óvoda, 
általános iskola, 
gimnázium, 
szakközépiskola, 
szakiskola, 
alapfokú művészeti iskola, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, 
kollégium, 
pedagógiai szakszolgálati intézmény, 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. 
A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 35-50 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
Idegen nyelvi kompetencia fejlesztését elősegítő nyári tehetséggondozó tábor szervezése és megvalósítása, amelynek időtartama legalább 5 nap és amelyen legalább 15 tanuló és 5 tanulónként ajánlottan 1 pedagógus vesz részt 
Idegen nyelvet tanító pedagógusok módszertani kultúráját gazdagító műhelyfoglalkozások megvalósítása a nyelvtanítás iskolán kívüli módszereinek és alternatív nyelvtanulási módszerek megismerése céljából 
Anyanyelvi tanárok bevonása a nyári idegen nyelvi tábor programjának megvalósításába az idegen nyelvi kommunikáció gyakorlása és a kulturális ismeretek bővítése céljából 
Az idegen nyelvi tehetséggondozáshoz kapcsolódó és azzal együtt megvalósuló nyári kulturális és sportprogramok tervezése és megvalósítása. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-INYK-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/idegen-nyelvi

Pályázat intézményen kívüli nyári tehetségsegítő programok támogatására – NTP-IKT-MPA-12 

A pályázat célja: 
Az általános iskolai, középiskolai és kollégiumi tehetségsegítő programok támogatása. 
A kiemelkedően tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése, intézményen kívüli tehetséggondozó programok megvalósításával. 
Intézményi együttműködések elősegítését célzó programok kidolgozása és megvalósítása. 

Pályázók köre: 
Magánszemélyek 
Civil szervezetek 
Vállalkozások 
Intézmények. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint. 
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 70 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
Az intézményen kívül megvalósuló tehetséggondozó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Az évközi tehetségsegítő programok folytatási lehetőségének megteremtése olyan kirándulások, legalább öt napos nyári táborok vagy erdei iskolák szervezésével, amelyeken pályázati programonként ajánlottan legalább 15 tanuló és 5 tanulónként egy pedagógus/szakember vesz részt. 
Az intézmények közötti jó gyakorlatok átadása. 
Családdal történő együttműködés programjának kidolgozása, a családok bevonása a tehetségsegítő programokba, rendezvényekbe. 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: 
„Az állami, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai, középiskolai és kollégiumi intézményen kívüli nyári tehetségsegítő programok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-IKT-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda 
1363 Budapest, Pf. 49. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/allami-helyi
Pályázat hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyári programjainak támogatására – NTP-UGT-MPA-12 

A pályázat célja: 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára olyan erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása, amely a fiatalok tehetséggondozására irányul, illetve a fiatalok részvételének támogatása más szervezésű tehetséggondozásra irányuló programokon. 
Támogatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő tehetséges fiatalok sikerei publicitásának biztosítására helyi, regionális vagy országos szinten. 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok azon pedagógusainak, nevelőtanárainak, nevelő szülőinek tehetségsegítő képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételének támogatása, akik a fiatalokat hatékonyan és bizonyítottan támogatják a fejlődésben. 

Pályázók köre: 
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
óvoda 
általános iskola 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola, 
alapfokú művészeti iskola 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény 
kollégium 
pedagógiai szakszolgálati intézmény 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint. 
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-30 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
A hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára erdei iskola vagy nyári tábor szervezése, megvalósítása (személyi és tárgyi feltételek biztosítása) 
A fiatalok más intézmény által szervezett integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozásra irányuló programokon való részvételének támogatása (részvételi díj, útiköltség) 
A tehetséges fiatalok sikereinek és a jó gyakorlatok publikálásának érdekében kiadványok készítése, valamint rendezvények szervezése és lebonyolítása. Pl.: tudásmegosztó fórumok. 
A tehetségfejlesztés iránt érdeklődő pedagógusok, nevelőtanárok, nevelőszülők tehetségsegítő képzésben történő részvételének támogatása. 

Pályázás:
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: 
„A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló nyári programjainak támogatása” (A pályázat kódja: NTP-UGT-MPA-12) 

További információ:
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/hatranyos-halmozottan


Megjelent a 2013-as LEADER pályázati kiírás 

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter rendelete a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADERfejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások nyújtásáról. 

A LEADER 2013 pályázat célja: 
versenyképesség
környezetgazdálkodás
életminőség javító intézkedés 

A pályázatokat közösségi célú fejlesztésre és vállalkozási célú fejlesztésre lehet benyújtani. 
A pályázat főbb feltételei oldalunkon elérhetőek: LEADER 2013 – Pályázat versenyképességi, környezetgazdálkodási és életminőség javító projektek támogatására 

A LEADER pályázatokat 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig lehet benyújtani. 

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Bővebben:
http://www.umvp.eu/node/584331

Pályázat hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatására – NTP-TSZT-MPA-12 

A pályázat célja: 
Segítséget nyújtani a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó köznevelési és felsőoktatási programoknak 
A hazai és határon túli intézményi együttműködések elősegítése a tehetséggondozás területén 
Olyan, intézményi együttműködésen alapuló nyári programok részletes kidolgozása és megvalósítása, amelyek a tehetséges gyermekek/tanulók/hallgatók fejlődését segítik 
A tehetséggondozásban is hasznosítható jó gyakorlatok intézmények közötti átadása. 

Pályázók köre: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával. 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
óvoda 
általános iskola 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
alapfokú művészeti iskola 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény 
kollégium 
pedagógiai szakszolgálati intézmény 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 

Részletek:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 73.000.000 Ft, azaz hetvenhárommillió forint. 
A pályázaton legalább 400.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 40-100 db. 
A támogatandó tevékenységek köre 
Olyan, legalább három egymást követő napon megvalósított nyári szakmai program lebonyolítása, amelyen minimum 10 határon túli magyar és 10 magyarországi gyermek/tanuló/hallgató vesz részt 
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a programot a rendelkezésre álló időkeret minél nagyobb részében határon túli helyszínen bonyolítják le 

Pályázás:
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-TSZT-MPA-12) 

További információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/hazai-hataron-tuli

Pályázat a kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák nyári tehetségsegítő programjainak támogatása céljából – NTP-KKT-MPA-12 

A pályázat célja: 
Támogatás nyújtása a kisiskolák számára a tehetség azonosítását, kibontakoztatását szolgáló tehetséggondozó programok kidolgozásához és megvalósításához 
Támogatás nyújtása a 6 és 8 évfolyamos középiskoláknak a kiemelkedően tehetséges diákjaik számára tehetséggondozó programok kidolgozásához és megvalósításához 
A kidolgozott és/vagy adaptált tehetségsegítő programok megvalósítása 
A tehetségsegítő programok személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése 
Tehetséges diákok számára az erdei iskolákban vagy nyári táborokban való részvétel biztosítása 
Családdal való együttműködés programjának kidolgozása, megvalósítása 

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
Hazai köznevelési intézmények közül: 
hazai kisiskolák 
hat és nyolc évfolyamos középiskola 

és az ezeket támogató valamennyi Magyarországon bejegyzett alapítvány, közalapítvány, egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), amelynek alapító okiratában az oktatással vagy tehetséggondozással kapcsolatos tevékenység, vagy annak támogatása szerepel. 

A pályázat részletei:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint. 
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-50 db. 

A támogatandó tevékenységek köre:
A kisiskolák, valamint a 6-8 osztályos gimnáziumok által kidolgozott és/vagy adaptált tehetségsegítő programok megvalósítása, azok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Az iskolában szervezett gazdagító programok folytatásaként legalább 5 napos erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása. (A résztvevő tanulók ajánlott száma minimum 15 fő; a kísérők javasolt száma 5 diákonként egy fő.) 
A tehetséges tanulók családjával való kapcsolatfelvétel, az együttműködés programjának kidolgozása, megvalósítása. 

Pályázás:
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák nyári tehetségsegítő programjainak támogatása” (A pályázat kódja: NTP-KKT-MPA-12) 

További információk:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Postacím:1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247 
e-mail: ntp@ofi.hu 
e-mail: ntp@emet.gov.hu

Pályázat köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatására – NTP-KTMK-MPA-12 

A pályázat célja: 
A szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása 
A tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása 
Nyári táborok szervezésének támogatása, amelyek a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését segítik 

Pályázók köre: 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával. 
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
általános iskola 
gimnázium 
szakközépiskola 
szakiskola 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény 
kollégium. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 
Továbbá a http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok oldalon, a Tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok egy jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. A Kötelezettségvállaló kizárólag egy magyarországi szervezet lehet, amely a Tehetségsegítő Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja. 

A pályázat részletei: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. 
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25-100 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
Szakmatanuláshoz kapcsolódó tehetségsegítő nyári táborok, rendezvények programjának kidolgozása és megvalósítása 
Tehetséggazdagító nyári programok kidolgozása és megvalósítása, melyekben tudományos kísérletek segítségével mélyítik el a diákok természettudományok iránti elkötelezettségét 
Magas műszaki színvonalon működő üzemek felkeresése, tudományos intézetek, felsőoktatási kutatóműhelyek látogatásának megszervezése, lebonyolítása 
Tehetséggondozó nyári program kidolgozása és megvalósítása, melynek során – intézményi együttműködés keretében – a felsőoktatásban dolgozó minősített oktató középiskolás diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudását mélyíti el 
Olyan legalább 5 napos nyári táborok programjának elkészítése, szervezése és megvalósítása, amelyek a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését segítik. (Résztvevő tanulók ajánlott száma minimum 15 fő; kísérők javasolt száma: 5 diákonként egy kísérő). 

Pályázás: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 

A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-KTMK-MPA-12) 

További információk: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Postacím:1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, 
Gyombolai Gyula - Telefon: 06-30-387-35-06 
Molnár Anna - Telefon: 06-30-387-72-42 
e-mail: ntp@ofi.hu

Teljes pályázati kiírás és útmutató: 
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/koznevelesben-tanulo

Pályázat a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása céljából – NTP-TFP-MPA-12 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása céljából a Nemzeti Tehetség Program keretén belül. 

A pályázat célja: 
Olyan programok támogatása, amelyek segítik a tehetséggondozás folyamatosságát a különböző típusú köznevelési intézmények közötti váltás időszakában
Olyan programok támogatása, amelyek segítik a tehetséggondozás folyamatosságát a különböző köznevelési intézmények közötti váltás időszakában
Olyan programok támogatása, amelyek segítik a tehetséggondozás folyamatosságát a köznevelési intézmények és a felsőoktatási intézmények közötti váltás időszakában
Olyan programok támogatása, amelyek segítik a tehetséges kismamák, kisgyermekes tehetséges szülők tehetséggondozását
Olyan programok támogatása, amelyek segítik a krízishelyzetben lévő tehetségek gondozását. 

Pályázók köre: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények és karaik (a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával). 

Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül 
óvoda
általános iskola
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
alapfokú művészeti iskola
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény
kollégium
pedagógiai szakszolgálati intézmény
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint minden olyan Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 

Részletek: 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. 
A pályázaton legalább 400.000 Ft, illetve legfeljebb 2.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 12-75 db. 

A támogatandó tevékenységek köre: 
A pályázat célját szolgáló tevékenységek pl.: 
kiscsoportos önismereti foglalkozások pl. drámapedagógus vezetésével
legalább 15 fős nyári táborok, műhelyek megvalósítása
segítőket, szakembereket célzó legalább 30 órás képzés 

A pályázat benyújtása: 
Határidő: 2013. június 24. 
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt! 

A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412. 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása” (A pályázat kódja: NTP-TFP-MPA-12) 

A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, 
Rados Tamás - Telefon: 06-30-237-0750
Paulusz Richárd - Telefon: 06-30-708-7877 
e-mail: ntp@ofi.hu 

Teljes pályázati kiírás és útmutató:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/tehetseggondozas
Pályázat a szociális földprogramok megvalósításának támogatására – SZOC-FP-13


A pályázat célja:
A helyi munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás elősegítése, valamint a feketegazdaság visszaszorítása.
Pályázhatnak: 
települési önkormányzat 
települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 
települési roma/cigány nemzetiségi önkormányzat 
önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság 
önkormányzatok által alapított közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei 
egyház, egyházi jogi személy 
„B” és „C” komponens esetében szociális szövetkezetek 

Részletek:
A rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 Ft.
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 9. pontja szerint. A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. július 1. és 2014. június 30. közé eső időszak.
Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy komponensre nyújthat be pályázatot.
Az alább felsorolt szempontok figyelembevételét és tevékenységek végzését támogatjuk:
·                     Erdészeti és mezőgazdasági fahulladékok, melléktermékek összegyűjtése, feldolgozása.
·                     Bio- és megújuló energiafelhasználás elősegítése, alternatív fűtési anyagok (pl.: biobrikett) előállítása. Termékek feldolgozása, gyümölcs- és zöldségfeldolgozással (aszalás, lekvár főzés, tökmagolaj sajtolás stb.) kapcsolatos szolgáltatás, finomított olaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, tökmagolaj sajtolás, virágkötészeti alap- és segédanyagok gyártása.
·                     Korszerű és házias ételek készítése, kiszállítása.
·                     Építőipari tevékenységhez kapcsolódó építőanyag előállítás.
·                     Szociális bolthálózat működtetése.
·                     Bio-élelmiszerek előállítása, száraztészta készítés kézi és gépi eljárással.
·                     Gyümölcsfeldolgozás, gyümölcslé-készítés és értékesítés.
·                     Háziipari kézműves és iparművészeti termékek előállítása (pl. kukoricacsuhéból papucskészítés, bőrdíszműves termékek, többféle hulladék anyagból művészi tervezésű használati és ajándéktárgyak készítése stb.).
·                     Fűszernövények termelése, feldolgozása, értékesítése.
·                     Helyi tájékoztatás költségei.
Kategóriák:
 „A”-komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt
Az alprojekt célja a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban: a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalásának elősegítése, az értékteremtő munka biztosításával közfoglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében. A feladat végrehajtását vállaló nyertes pályázók növénytermesztési és állattartási/tenyésztési projektet elsődlegesen közétkeztetést végző konyha ellátása céljából hajtanak végre. A téli időszakban (2013. december – 2014. február közötti időszak) a program keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak a szabad kapacitás erejéig a településen mutatkozó más helyi közösségi célú önkormányzati feladatot is végezhetnek.
Az „A”-komponens keretén belül 100 000 Ft-ot meghaladó értékű tárgyi eszközökre együttesen fordítható összeg felső határa 1 000 000 Ft.
Az „A”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Az „A”-komponensre igényelhető támogatás összege és formája, a bevont közfoglalkoztatotti létszám alapján sávosan meghatározott:
·                     5-8 fő bevonása esetén 500 000 – 750 000 Ft,
·                     9-15 fő bevonása esetén 750 001 – 1 500 000 Ft,
·                     16-20 fő bevonása esetén 1 500 001 – 2 250 000 Ft,
·                     21 vagy a feletti fő bevonása esetén 2 250 001 – 3 500 000 Ft
„B”-komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt
Az alprojekt célja a 2008-2012. között, legalább 2 évben szociális földprogramban résztvevő, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá a helyi gazdasági élet élénkítéséhez, a foglalkoztatási szint növekedéséhez, a szervezet munkájában részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek életminőségének javításához, szociális és munkaerő-piaci integrációjához.
A feladat végrehajtását vállaló nyertes pályázók növénytermesztési és állattartási, -tenyésztési projektek megvalósításával összefüggő mezőgazdasági termékfeldolgozást, értékesítést szolgáló tárgyi eszközbeszerzéséhez igényelhetik a támogatást.
A szociális bolt létrehozását, működtetését és a helyben termelt élelmiszer alapanyagok, áruk értékesítését vállaló szervezetek a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek. Ez esetben a szociális bolt működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez is igényelhetnek támogatást.

"C"-komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt 
Az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése. A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, -tenyésztés beindítására. 
A szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályázónak vállalnia kell: 
- a pályázat ezen alprojektje keretében elnyert mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak a kedvezményezettek részére történő átadását; 
- mezőgazdasági tájékoztató előadás szervezését minimum 20 óra keretében, a kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését; 
- a kedvezményezettek részére történő folyamatos segítés biztosítását.

A „B”-komponensre rendelkezésre álló forrás: 70 000 000 Ft
A „B”-komponensre legalább 1 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
„C”-komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt
A „C”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A „C”-komponensre rendelkezésre álló forrás: 60 000 000 Ft
A „C”-komponensre igényelhető támogatás összege és formája a bevont kedvezményezett családok száma alapján sávosan meghatározott. A mezőgazdasági javakra maximum 30 000 Ft/család támogatás biztosítható:
·                     10 család bevonása esetén 300 000 Ft mezőgazdasági javakra + 100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra + 100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
·                     11-20 család bevonása esetén 330 000 – 600 000 Ft mezőgazdasági javakra +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra + 150 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
·                     legalább 21 család bevonása esetén 630 000 – 900 000 Ft mezőgazdasági javakra (családonként maximum 30 000 Ft) + 100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra + 200 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
Pályázatbeadás:
Benyújtásának határidő: 2013. május 29. 24:00 óra
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben.

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) felületen keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati kiírásban és a Pályázati útmutatóban leírtaknak megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

További információ:
A
 pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
E-mail: szocfp@emet.gov.hu, Telefon: (06-1) 795-2901
Budapest
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban – TÁMOP-2.3.6.B-12/1


A támogatás célja:
A TÁMOP-2.3.6.B-12/1 konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése.

A pályázók köre:
A
 közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek.
A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
·                     Korlátolt felelősségű társaság
·                     Ügyvédi iroda
·                     Közkereseti társaság
·                     Betéti társaság
·                     Egyéni cég
·                     Egyéb önálló vállalkozó
·                     Egyéb egyéni vállalkozó
Részletek:
A projekt területi korlátozása: 
Jelen pályázati felhívás keretében csak konvergencia régiókban megvalósítotttevékenységek támogathatók.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozásként legfeljebb 3.000.000,- azaz hárommillió Ft lehet. Társasvállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000,- azaz hatmillió Ft abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióban.

Támogatható tevékenységek:
Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. Az üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a pályázó hosszútávra (minimum 3 év) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.
Előkészítési tevékenységek
·                     Cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
·                     Kötelező engedélyek beszerzése
Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.
Megvalósítás
·                     Eszközbeszerzés
o                                            technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
o                                            szállítás és üzembe helyezés,
o                                            betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
·                     Eszközbérlés
·                     A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása
·                     Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
o                                            új hardver,
o                                            szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
o                                            domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja.
·                     Piacra jutás támogatása
o                                            piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
o                                            marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
o                                            formatervezés.
·                     Képzéseken való részvétel: Vállalkozás specifikus akkreditált képzések, csak a tulajdonos, illetve a munkáltatók számára
·                     Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:
o                                            marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
o                                            menedzsmentfejlesztési tanácsadás
o                                            technológiai fejlesztési tanácsadás
o                                            pénzügyi tanácsadás
o                                            logisztikai tanácsadás
o                                            adótanácsadás
·                     Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
·                     Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működése megkezdéséhez szükséges anyagbeszerzés
·                     Könyvelés
·                     Tájékoztatás és nyilvánosság
Pályázatbeadás: 
A
 pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségválllalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1. (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Határidő:
A pályázatok benyújtása 2013. június 3-tól lehetséges.

További információ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu

Út a szakmaválasztáshoz – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek támogatására – TÁMOP-2.2.7.A-13/1


A kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi.
A projekt közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak tovább, és ennek eredményeként valós munkaerő-piaci relevanciával bíró, versenyképes szakképesítést szerezzenek.

Részcélok:
·                     a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek,
·                     az általános iskolai tanulmányok befejezésének és a szakiskolákba történő jelentkezés ösztönzése, támogatása
·                     szakmaválasztást támogató tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása
·                     növekedjen a programban résztvevő8./ 9. évfolyamot eredményesen elvégző tanulók száma
·                     bevonásra és „átkísérésre” kerüljön az érintett célcsoport a szakképzési rendszerbe
·                     a régióban elérhető szakképesítések közül a célcsoport tagok minél többet megismerjenek
·                     a mentori tevékenységhez kapcsolódóan a szülői támogatói háttér kialakítása
·                     bevont tanulók támogatása a pályaorientációban és a szakmaválasztásban
·                     a bevont tanulók szakmaszerzésre történő felkészítésének támogatása 

Pályázók köre:
P
rojektgazdaként/konzorciumvezetőként foglalkoztatáspolitikai, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó, az iskolai rendszerű oktatásba történő beiskolázást célzó pályaorientációs szolgáltatást is nyújtó központi költségvetési szerv nyújthat be projekttervet.
Konzorciumi partnerként be kell vonni olyan országos nemzetiségi önkormányzatot, amely társadalmi felzárkóztatás tekintetében a Kormánnyal kötött megállapodással rendelkezik és biztosítani tudja a programba bevonandó csoporton belül a roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport elérését, továbbá annak módszertani intézményét.
A konzorciumban a fentiek mellett olyan alapítványt/szervezetet kell bevonni, amely tevékenységi köre alapító okirata szerint felnőttképzés, továbbképzés, rendelkezik legalább 5 év felnőttképzési és/vagy felsőoktatási és/vagy mentorálási tapasztalattal.

Részletek:
Támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Támogatás összege: A jelen konstrukció keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 6.000.000.000 Ft lehet.
A programban – az előzetes kalkulációk figyelembe vételével – legalább 6000 fő ösztöndíjas részvételére nyílik lehetőség, minimum 500 fő mentor bevonásával.
Az adható ösztöndíj mértéke 10.000 – 18.000 Ft/hó/diák, melyet a program biztosít a következőképpen:
·                     Ösztöndíj: a 2013/2014-es tanévben 2013. szeptember 1. napjától 2014. június 30. napjáig
·                     2014. év nyarán (2014. július 1. napjától 2014. augusztus 31-ig) a fejlesztő, felkészítő programok idején
·                     Ösztöndíj: a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 1. napjától 2015. május 31. napjáig havonta kerül folyósításra. 

Pályázatbeadás: 
A
 projektjavaslatok benyújtása 2013. május 10-től 2013. június 11-ig lehetséges.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a kiemelt projekt felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárpostai szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.2.7.A-13/1 (”Út a szakmaválasztáshoz”)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

További információ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat


Pályázat kiemelt művészeti célokra - zenekarok és énekkarok számára

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására zenekaroknak és énekkaroknak (EMMI)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013. április 1. és 2014. március 31. közötti időszakra kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására. A pályázaton olyan zenekarok és énekkarok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az Emtv. 44. § 5., 7., 8., 18., 19., 25., 32. és 38. pontjában meghatározott, a pályázóra vonatkozó feltételeknek.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- nemzetközi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi
vendégjátékon, koncertturnén való részvételre;
- hangversenyprogramok, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezésére.

A támogatásra szánt keretösszeg: 34,47 millió forint.

Pályázati határidő: 2013. május 16.

 

 

Megjelent a Zöld Forrás program 2013. évre szóló pályázati felhívása


A Vidékfejlesztési Minisztérium közzétette a 2013. évi Zöld Forrás program pályázati felhívását.
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek illeszkednek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program célterületeihez, segítik azok teljesítését.
A támogatás keretösszege 85 millió forint, a pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani.
A következő témákban lehet pályázatot beadni: a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése; éghajlatváltozás; környezet és egészség; települési környezetminőség; a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem; fenntartható terület- és földhasználat; vizeink védelme és fenntartható használata; hulladékgazdálkodás; környezetbiztonság.

Részletek:
·                     A támogatási igény nem lehet kisebb 400 ezer forintnál.
·                     Ha a pályázó szervezet összes ráfordítása elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint 2 millió forintnál kisebb, legfeljebb 500 ezer forint támogatásra pályázhat, ha ennél nagyobb, akkor legfeljebb összes ráfordítása 25 százalékának megfelelő, de 2 millió forintot meg nem haladó összegre.
·                     A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék.
·                     A támogatás finanszírozási módja egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
·                     A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig le kell zárulnia.
·                     A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31., 24.00 óra.
·                     Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be, több pályázat esetén az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek.
·                     A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.


Pályázat kedvezményes ifjúsági- és gyermektáboroztatásra

A Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület (KIFI) pályázatot ír ki kedvezményes ifjúsági- és gyermektáboroztatásra.

A pályázat célja:
Kedvezmények nyújtásával támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek nyaralását.

Pályázhatnak:
Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, valamint azok a szervezetek, iskolák, akik gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak.

Részletek:
Pályázható táborok száma: Nincs megkötve. Egy pályázó több táborra is pályázhat.

Támogatás mértéke: Változó, az adott tábor, és a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján.
BETYÁRTÁBOR a Börzsönyben június 16-21(hat nap teljes ellátással)
BALATONI NYARALÁS Balatonszemesen június 29 – július 6 (nyolc nap teljes ellátással)
Penci KINCSVADÁSZ tábor július 29 – augusztus 03 (hat nap, háromszori étkezéssel: tízórai, ebéd, uzsonna)
KENUTÚRA a Felső-Tiszán augusztus 13-19

A pályázat benyújtása:
Pályázat beadása: 2013. április 25-től folyamatosan.

A pályázatokat postai úton (KIFI Egyesület 2614 Penc, Mikszáth út 46) vagy a kifilevelek@gmail.com címre kérjük eljuttatni.
Számítógép Álom 2013 – Pályázat számítógépekre rászoruló családok részére

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 2013-ban is pályázatot hirdet a felzárkóztatást ésesélyegyenlőséget biztosító támogatói programja keretében használt számítógépekre.

A támogatás célja:

A támogatás keretében ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még használható) számítógépet.

Pályázók köre: 
Magánszemélyek: a támogatásra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.

Részletek: 
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 
szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),
meg kell adni a pontos adatokat (olvashatóan a gyermekek és a szülő nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),
mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát. 

A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.

Határidő:
2013. július 4., csütörtök (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi dátuma)
A jelentkezések beküldési címe:
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
“Számítógép Álom 2013.”
6701 Szeged, PF: 929.

Bővebben:

matrix@zug.hu 
+36-20-929-8181

 

 

A Visegrádi Alap 2013. évi pályázatai

 

 A Visegrádi Alap pályázatok célja:
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:
 1. kulturális együttműködés
 2. tudományos eszmecserék és kutatások
 3. oktatás
 4. diákcsere
 5. határokon átnyúló együttműködés
 6. turizmus
Pályázók köre:
Bármely szervezet vagy magánszemély. Prioritást az intézmények és a civil szervezetek kapnak.

A pályázat részletei:
A támogatás kerete: 640.000 EUR
A maximum elnyerhető támogatás: 6.000 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 70%-át.
A projekt maximális időtartama: 6 hónap.

A pályázat benyújtása:
Beadási határidők: 2013. június 1, szeptember 1., december 1. 12:00
Tovább a teljes pályázati kiírásra

Visegrádi Alap Small Grants 2013 – A Visegrádi Alap 2013-as pályázati kiírása kis projektekre

Nagyapám Háza – Pályázat mester-inas képzésre a népi építészet iránt érdeklődő középiskolások, főiskolások és egyetemisták részére

A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat “Nagyapám Háza” címmel pályázatot ír ki középiskolás diákok és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

A pályázat célja:

Mester-inas képzésen való részvétel népi építészet témában.

Pályázók köre:

Magánszemélyek.: középiskolások, egyetemisták, főiskolások, a népi építészet iránt érdeklődő és elkötelezett fiatalok.

A pályázat részletei:

A „Nagyapám Háza” program olyan gyakorlati képzés, ahol 2013 nyarán, 4 héten keresztül egy népi műemlék épület, tájház, vagy parasztház felújítása, állagmegóvása során élőben ismerkedhetsz meg a tradicionális építészet értékeivel, a hagyományos népi építőmesteri technológiákkal.
A mester-inas képzés alkalmat teremt a programban résztvevő mesterek és fiatalok együttműködésére. A kiválasztott „inasok” egy-egy mester mellé kerülnek, és részt vesznek egy műemlék épület, tájház, malom vagy parasztház felújításán,  kivitelezési munkáiban.
Olyan hasznos alkotó munkát végeznek, amellyel gyarapíthatják tudásukat, bővíthetik szakmai ismereteiket, közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek a népi építőmesteri munkákról, hagyományos kőműves mesteri technológiákról.

A pályázat benyújtása:

Határidő: 2013. május 15.
A képzésre jelentkezni lehet egy maximum 5-20 oldalas, kötetlen formájú (műszaki, irodalmi, fényképes, rajzos, stb.) dolgozat beadásával. A dolgozatot nyomtatott formában vagy elektronikus úton (word) lehet beadni a:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
1223 Budapest, Park u. 2. címre, vagy a nagyapamhaza@gmail.com elektronikus postacímre.

További információ:

Krizsán András Ybl-díjas építész, a Falufejlesztési Társaság elnöke, nagyapamhaza@gmail.com

Bővebben:


Let’s Colour 2013 – Pályázat közösségi terek színesítésére

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület az Akzo Nobel Coatings Zrt.-vel a 2012-es magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként ismét kiírja pályázatát közösségi terek színesítésére.

A pályázat célja
A művészeti pályázat célja egy közösség környezetében levő, elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található felületet újravarázslása, színesítése.

Pályázhat:
Bármely Magyarország területén élő közösség.
Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi szervezet, önkormányzat, intézmény, továbbá bármely több emberből álló ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: társasházi közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek) függetlenül jogi státusuktól.
A pályázatból – jogi státusától függetlenül – ki van zárva minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység. Nem pályázhat olyan közösség, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettettel áll kapcsolatban.

Részletek:
Közösségi térben található felületnek számít minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.

A pályázók 3, egymástól teljesen független kategóriába sorolva versengenek a szavazatokért. A kategóriákat az egyes települések lélekszáma alapján határozzuk meg, az alábbiak szerint:
I. kategória: 10.000 lakos alatti települések
II. kategória: 10.001-50.000 lakos közötti települések
III. kategória: 50.000 lakosnál nagyobb települések.

Nyeremény:
A 2013-as Let’s Colour Magyarország pályázat győztese az a pályázat, amely az internetes szavazáson, az adott kategóriában a szavazási időszak ideje alatt a legtöbb szavazatot gyűjti.

Különdíj:
A Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara (Dutcham) különdíjat ajánl fel egy olyan pályázónak, amely az online szavazás alapján nem került ki nyertesként. A különdíj elbírálására a szavazás lezárása után, a hivatalos eredményhirdetést követően kerül sor. A különdíjként felajánlott nyeremény: 1500 db eredeti holland tulipánhagyma, és 100 liter Dulux falfesték.

A pályázat menete, benyújtása:
A pályázatok benyújtása online történik.
A pályázatok feltöltési ideje: 2013. április 2. 0:00-tól – május 3. 24:00-ig. (a megadott határidőn belül bármikor feltölthetőek a pályázatok, a beérkezés sorrendje nem számít).
Szavazási időszak: 2013. május 6. 0:00-tól – május 26. 24:00-ig.
Eredményhirdetés: 2013. május 27. 10:00
Nyertes pályázatok megvalósítása: 2013. augusztus 20-ig

Bővebben:
Let’s Colour 2013 – Pályázat közösségi terek színesítésére
Megjelentek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2013-as pályázati kiírásai

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében pályázatot hirdet ifjúsági rendezvények támogatására.

Beadási határidő:
2013. április 29.

Pályázati kiírások:
Pályázat határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, civil szervezetek és szakemberek rendezvényeinek támogatására – IFJ-GY-13-A
Pályázat gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására – IFJ-GY-13-B


Pályázat ifjúsági programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Hét 2013 keretében

Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára az Európai Ifjúsági Héthez kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítására.

A pályázat célja:
A pályázat célja az Európai Ifjúsági Hét európai kezdeményezés helyi szintű megvalósulásának biztosítása.
Új célcsoportok elérését biztosító népszerűsítő tevékenység, nagyobb nyilvánosság biztosítása az Európai Ifjúsági Hét kezdeményezésnek, az Európai Ifjúsági Hét fókuszában álló témáknak
A fiatalok aktív bevonásával megvalósuló helyi szabadidős és/vagy szakmai programok lebonyolítása
A régiókban működő ifjúsági civil szervezetek együttműködésének ösztönzése

Pályázhatnak.
Civil szervezetek: pályázatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet mint főpályázó – szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel.

Pályázás:
Régiónként 1 pályázat támogatható, amelyet a régióban dolgozó civil szervezetek egyénileg vagy konzorciumban valósíthatnak meg.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 2.100.000 Ft

Támogatási időszak: A pályázat megvalósításának időtartama: 2013. május 1. és 2013. június 17.

Az Európai Ifjúsági Hét során fókuszba kerülő témák megismertetése a fiatalokkal, a Fiatalok Lendületben Program és az európai ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése, és a Fiatalok Lendületben Program által képviselt megközelítésmód és értékek, a nemformális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése.

A programoknak közvetve vagy közvetlenül kapcsolódniuk kell a 2013-as Európai Ifjúsági Hét témáihoz: aktív állampolgárság, a fiatalok 2014-es EU-s választásokon való részvételének ösztönzése és a demokratikus közéletben való aktív szerepvállalása, valamint az Európai Bizottság fiatalokat támogató EU-s programjainak 25. évfordulója.

A programok keretében megvalósuló tevékenységek fiatalok közösségeinek, illetve egyéneknek – 13-30 év közötti fiataloknak -, valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek illetve a helyi közösségnek szólhatnak.

A pályázat benyújtása:
A pályázatok beadási határideje: 2013. április 5.

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul kell benyújtani elektronikusan az eniko.tarjan@ncsszi.hu e-mailcímre és papír alapon is az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programirodához, a 1134 Bp., Tüzér u. 33-35. címre.
A borítékon fel kell tüntetni, hogy Európai Ifjúsági Hét pályázat.

További információ:

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06 1 237 67 00/800 vagy 06 1 237 6701 telefonszámon, valamint az eniko.tarjan@ncsszi.hu ill. ivett.karvalits@ncsszi.hu e -mail címen kaphatnak.

Bővebben:
Pályázat ifjúsági programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Hét 2013 keretében


Mi vagyunk Európa! – Pályázati felhívás európai uniós vetélkedőn való részvételre


Filmezz! Rajzolj! Mondd meg, ki vagyok! Gyere, és szerezz új tapasztalatokat a „Mi vagyunk Európa!” vetélkedőkön! Nevezz be csapatoddal, és nyerj, vidd el értékes nyereményeinket! Legyél ott a döntőn, találkozz neves zsűritagjainkkal! Légy része egy felejthetetlen élménynek! Ismerd meg Európát és az Európai Uniót!
A Külügyminisztérium, az Európai Parlament (EP) tájékoztatási irodája és az Európai Bizottság magyarországi képviselete 2013. március 21-én elindította Mi vagyunk Európa című programsorozatot.

A program célja:
A Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben élőkhöz közelebb hozni az Európai Uniót. A Mi vagyunk Európa programsorozat keretében a diákok játékos feladatokon keresztül ismerik meg az EU által biztosított jogaikat, lehetőségeiket.

Pályázhatnak:
Magánszemélyek, diákok. A vetélkedőkre 12-18 éves diákokból álló csapatok jelentkezését várjuk. A nevező csapatok létszáma minimum 4, maximum 10 fő. Minden csapatnak rendelkeznie kell legalább egy, maximum két felkészítő tanárral.

Minden részt vevő iskola európai uniós ajándékcsomagot kap és lehetőséget a döntőn való részvételre. A legjobb csapatok neves zsűri előtt mutatják be tudásukat a döntőn, az Európa Diáknapon.
Az esszéíró verseny győztese osztályával és felkészítő tanárával együtt egy budapesti kirándulást nyer az Európa Pontba, ahol EU-tanórán vehetnek részt.
A közvélemény-kutatás során járásonként a legtöbb kérdőívet összegyűjtő iskola egy lézernyomtatót vagy egy CD-s magnót kap ajándékba.

Pályázás:
A versenyre a program weboldalán lehet jelentkezni: www.mivagyunkeuropa.hu/jelentkezes
A jelentkezés határideje 2013. április 5. 12:00 óra (meghosszabbított határidő)

További információ
Kérdéseidet írd meg nekünk az info@mivagyunkeuropa.hu email címre vagy keress minket a 06-1/336-0840-es telefonszámon.

Bővebben:
Mi vagyunk Európa! – Pályázati felhívás európai uniós vetélkedőn való részvételre


Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2013 – Pályázat új és innovatív helyi megoldások díjazására

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége pályázatot hirdet Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok címmel új és innovatív helyi megoldások díjazására.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2013 pályázat célja:
A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is.
Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet.
A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Pályázhatnak:
Önkormányzatok: Valamennyi magyarországi helyi önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját.

Az idei év témái:
Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat
Gazdálkodó település
Az Év Új Nemzedék települése
Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP)
Legjobb testvérvárosi találkozó


Különdíj: Magyar Territoria Innovációs Díj

Bírálati szempontok:
Elfogadottság és együttműködés. A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.
Átláthatóság és nyitottság. A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e az önkormányzat az aktív részvétel támogatására.
Hatásosság. A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.
Hatékonyság. A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.
Fontosság. A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, s kevéssé ismert a megoldása.
Fenntarthatóság. A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.
Megismételhetőség. A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül. .

A pályázat benyújtása:
Pályázni a www.toosz.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet. A pályázatot kinyomtatva egy eredeti és egy másolati példányban postai úton (tértivevényes, ajánlott küldeményként) kell eljuttatni a TÖOSZ címére (1386 Budapest 62. Pf.: 908.). A pályázatokat elektronikus formában a következő címre kell eljuttatni: palyazat@toosz.hu.

Benyújtási határidő: 2013. április 15.

További információ:
palyazat@toosz.hu
Tandem Fejlesztési Alap 2013 – Pályázat hátrányos helyzetű gyerekek és családok támogatására

Az Ökumenikus Segélyszervezet „TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012-ben szociális pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort.

A jelen, 2013. március 14-én nyilvánosságra hozott második kiírásban körülbelül 20 pályázat támogatására lesz mód, és ezúttal családok átmeneti otthonain kívül egyházak és civil szervezetek is pályázhatnak egyéb gyermekfejlesztő programok megvalósítására.
A Tandem Fejlesztési Alap 2013 célja
A program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása.
A támogatás konkrét célkitűzése segíteni a rászoruló gyermekeken és családokon a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó helyi szereplők megerősítésén keresztül.

Pályázók köre:
Családok átmeneti otthonaiban történő megvalósítás esetén
Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek családok átmeneti otthonát működtetnek, és ott lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánnak szolgáltatásokat nyújtani.
Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek a pályázatban foglalt tevékenységeket családok átmeneti otthonaiban lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánják biztosítani.
Egyéb gyermekfejlesztési program megvalósítása esetén
Olyan egyházak, amelyeknél a gyülekezeti tevékenységhez szorosan kapcsolódnak olyan típusú roma programok, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését és a családok erősítését szolgálják.
Olyan egyesületek és alapítványok, amelyek legalább kétéves tapasztalattal rendelkeznek hátrányos helyzetű családok komplex segítésében, gyermekek fejlesztésében.

Kedvezményezettek köre:
Olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik, akik családok átmeneti otthonában laknak, illetve onnan kerülnek, kerültek ki.
Olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik, akik már részt vettek a pályázó szervezet által megvalósított programokban, és a gyermekjóléti szolgálat klienskörébe tartoznak.
A pályázat részletei

A pályázat tartalma:
Családok számára szervezett komplex szolgáltatások
A/1. Gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások
A/1.a Gyermekek részképességeinek, szociális készségeinek fejlesztése
A/1.b Pályaorientációs foglalkozások fiatalok számára
A/1.c Kortárssegítő csoportok működtetése
A/2. Szülők számára nyújtott szolgáltatások
Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci és/vagy pályaorientációs képzések

A projekt megvalósításának ideje:
A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 6, maximum 12 hónap áll a rendelkezésére.

A támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 2 millió forint, maximum 4 millió forint.

A pályázat benyújtása:
Beküldési határidő: 2013. április 22.
További információCsóli Virág

pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.

Információs nap:
2013. április 4-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.


Pályázati felhívás „A legszebb konyhakertek” programban való részvételre

A program célja:
- ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és családjaik számára a konyhakerti
zöldségeket, szemlélet váltás, szemlélet átadás
- fejlesztve ezzel az öngondoskodást, önellátást,
- feléleszteni a már-már feledésbe merült hagyományos népi kertkultúrát
- visszaadni a vidék régi arculatát
- illetve megváltoztatni a helyi közösség elmúlt évtizedekben kialakult azon szemléletét, hogy lakóházuk, kertjük
udvarán kizárólag csak füvet nyírjanak, a szükséges zöldségeket pedig multinacionális cégektől, bizonytalan
forrásból szerezzék be.
- fejleszteni a programmal az összefogást, az egymás megsegítését, közösségfejlesztés


A program várható hatásai:
- Példaadás, értékátadás, életvitel minta
- Hagyományok feléledése, ezek továbbadása
- Hasznos szabadidő eltöltés
- Aktív nyugdíjas, időskor
- Közösségfejlesztés
- Önértékelés, öngondoskodás
- Generációk közötti hidak építése, ápolása


Kategóriák:
- Balkon: erkélyen kialakított
- Mini: 50 m2-ig
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: Zöldséges
- Zártkert 2.: Gyümölcsös
 
A programban történő részvétel feltételei
- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
- balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt


Feltételek-elvárások:
- Minimum 5 féle növény / gyümölcs termesztése
- Balkonon – 5 cserép/dézsa – 3 féle növény
- Rendezett környezet
- Permetezés esetén – Permetezési napló
- Öntözés esetén – csapadékgyűjtés
- Gyommentes, gondozott kert
- Minőségi növények tartása


Bírálati szempontok:
- Fajta ismeret
(tudja felsorolni az általa termelt zöldségeket)
- Alkalmazott termesztő módszerek
- Technologizáltság
- Komposztálás
- Felszín alatti vízkészlet védelme
(a locsolás ne fúrt kútból, vagy csapvízzel történjen!)
- Másod / harmadvetés kihasználása


Bírálatnál előnyként értékelendő:
- Bio-módszerek alkalmazása
- Szerves tápanyag utánpótlás
- Növényvédelem - Növénytársítások
- Felszín alatti vízkészlet védelme
- csatorna, esővíz használata locsolásnál 
- Komposztálás alkalmazása


 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 

A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi. Az alap pályázatai várhatóan három körben

1. A makroprojektek célja az országos és regionális szinten működő az emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek illetve a szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek. A pályázóknak a felhívás két témakörében vállalniuk kell, hogy a projektjeik keretében hosszabb távon együtt dolgoznak más, kisebb helyi/regionális civil szervezetekkel/csoportokkal: fejlesztésük, kapacitásuk építése érdekében képzési, mentori stb. programokat indítanak és működtetnek.
A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. du. 6 óra.

2. A kisprojektek általános célja a civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez.
A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. du. 6 óra.

A kisprojekt pályázatra civil szervezetek pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
          A témakör: demokrácia és emberi jogok;
          B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;
          C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;
          D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;
          E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
          F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
          G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek tevékenységei a fenti témakörökbe illeszthetők. A projekteknek figyelmet kell fordítaniuk a Norvég Alapok kiemelt – horizontális – szempontjaira (ezek listája alább, a részletes felhívásban található).

A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől.

Az elnyerhető összeg legalább 1500 € (436 185 forint) és legfeljebb 10,000 € (2 907 900 forint).
A projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
Egy szervezet főpályázóként egy pályázatot nyújthat be, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.

3. Az egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja, hogy a magyarországi civil szektor szakemberei számára lehetőséget nyújtson az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. Az ösztöndíjasok feladata, hogy elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. du. 6 óra.
Az alap a jelenlegi, első felhíváson kívül a várhatóan még két további körben hirdet meg pályázatokat, a fenti célok és elvek mentén, a felsorolt hét témakörben. A második és harmadik pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 első illetve harmadik negyedévében kerül sor, ekkor kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni.
A pályázati felhívások elérhetőek az NCTA honlapján: www.norvegcivilalap.hu, bővebb tájékoztatás kérhető a lebonyolító alapítványoktól:
 • Ökotárs Alapítvány, tel: (1) 411-3500, email: okotars@norvegcivilalap.hu
 • Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, tel: (1) 411-0410, email: demnet@norvegcivilalap.hu
 • Autonómia Alapítvány, tel: (1) 237 6021, email: autonomia@norvegcivilalap.hu
 • Kárpátok Alapítvány – Magyarország, tel:(36) 516-750, email: karpatok@norvegcivilalap.hu

Bővebben:  http://www.norvegcivilalap.hu/hu/node/40

  

Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek szakmai programjainak megvalósítását támogató pályázatai

2013. március 25-ig pályázhatnak civil szervezetek szakmai programjaikhoz nyújtott támogatásokra. A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázatok számos civil szervezet társadalmilag hasznos tevékenységének megvalósításához járul hozzá. A következő pályázatokat írták ki:

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 – NEA-KK-13-SZ: A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázat a civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység támogatása céljából – NEA-MA-13-SZ: A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 – NEA-NO-13-SZ: A pályázat célja a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 – NEA-TF-13-SZ: A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:
 • helyi problémára reagálnak
 • az eredmény fenntarthatóságát biztosítják
 • önkénteseket vonnak be
 • új célcsoportokat érnek el
 • a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.
Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 – NEA-UN-13-SZ: A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Bővebben:  
http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok


Tradíció – Néprajzi Gyűjtő Pályázat tradicionális és új kulturális elemek, folyamatok gyűjtésére 


A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival, a Honismereti Szövetséggel, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, a Hagyományok Házával és a Hungarikum Szövetséggel.
A pályázat céljaA Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és revival jelenségek mintavételi dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által:
A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van.
Emellett éppolyan fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni.

Pályázók köre:
Kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, különösen a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, Magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok és honismereti
gyűjtők és csoportok is pályázhatnak. Továbbá a 2013-as pályázati forduló kiemelt célcsoportjai:
a pedagógusoknak külön témakiírás készült a Köznevelési tv. és a NAT szellemében
kialakítottuk a gyűjtőpályázat gyermekszekcióját a 2-11. témakörök re (lásd alább)
az önkéntesen gyűjtő néprajzkutatók, különösen az elmúlt öt-tíz évben végzett néprajz szakos hallgatók tanulmányai, szakdolgozatai.

A pályázat részletei:
A megpályázható témakörök
Néprajzoktatás és gyűjtőszakkörök
“Szülőföldünk értékei”
Táplálkozás és családi élet
Viselet- és babakészítés
Szokások, hiedelmek, vallásosság
Közösségek régen és ma
Népköltészet
Szabadon választott
Gyűjtők, gyűjtemények

Minél gazdagabb gyűjtési dokumentációval és gyűjtött anyaggal (hangzó, szöveges, képi)
A gyűjtésekre épülő feldolgozással
Gyűjtött anyagból készített szakmai tanulmánnyal és szaktudományos érvényű elemzéssel
Technikai feltételek: minimum 300 pdi felbontás képek esetén.
A pályamű terjedelme nincs maximálva (11-es betű, New Times Roman szöveg) képekkel, filmmel és/vagy hangzó anyaggal illusztrálva.

A díjazott minősítést kapott pályamű értékelési kategóriái:
Pedagógus és gyermek kategória
Ifjúsági és egyetemi hallgató kategória
Felnőtt kategória.

A beérkező pályaművek ismeretében a zsűri dönthet további kategóriák (pl. közművelődés, múzeológia, magángyűjtemény) felállításáról is.
Felnőtt, ifjúsági és gyermek díjakat és különdíjakat szponzori, támogatói és társkiírói hozzájárulásaira számítva osztunk ki.
Hét díjazottunk elnyeri a 2013 július utolsó hetében Örkényben megrendezendő Tradíció Néprajzi Továbbképzési Táborunkon való ingyenes részvételt.

A pályázat benyújtása
A Magyar Néprajzi Társaság, a pályázati kurátor honlapján olvasható a Tradíció Pályázatra Felhívás teljes szövege www.neprajzitarsasag.hu Innen tölthető le 2013 február 22-től a Jelentkezési lap (pályázati űrlap) is.
Elektronikus előregisztráció határideje: 2013 április 19. (péntek) déli 12 óra, közép-európai idő szerint.

A pályázat benyújtási határideje:
2013 április 30. (kedd) éjfél. (postabélyegző és online továbbítás)

A benyújtás módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Néprajzi Társaság címére ajánlott küldeményként történő megküldésével, cím: Magyar Néprajzi Társaság, 1055. Budapest, Kossuth tér 12. Kérjük a borítékon feltüntetni: Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013, valamint a pályázati jeligét.
és (lehetőség szerint) a szöveges részt elektronikus úton is az MNT Önkéntes Gyűjtő Szakosztály postafiókjába a gyujtoszakosztaly@gmail.com címen keresztül.
személyesen az MNT titkárságán, a Néprajzi Múzeumban: 1055. Budapest, V. kerület, Kossuth tér 12. Fülöp Ágnes ügyintézőnél (tel. 06-1-2691272).

További információ:
Paál Zsuzsanna: (+3630) 5220571,
Baksa Brigitta: (+3630) 5373545,
gyujtoszakosztaly@gmail.com

Bővebben:
Tradíció – Néprajzi Gyűjtő Pályázat tradicionális és új kulturális elemek, folyamatok gyűjtésére

Pályázat amerikai tanulmányútra holokauszt témában pedagógusok és tananyagfejlesztő oktatási szakemberek részére


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége felhívást tesz közzé

A pályázat célja:
Az Egyesült Államokban folytatandó ötnapos tanulmányúton való részvétel.

Pályázók köre:
Magánszemélyek: holokauszt témában dolgozó tanárok és tananyagfejlesztő oktatási szakemberek. A jelentkezés feltételei:
Angol nyelv legalább középfokú ismerete
5 éves középiskolai pedagógiai gyakorlat

A pályázat részletei:
A 2013 nyarán megvalósuló program az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Amerikai Holokauszt Szervezetek (AHO), a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum, valamint 13 ország kormányának együttműködése keretében jön létre. Az elmúlt több, mint 10 évben mintegy 250 európai és dél-amerikai tanár végezte már el ezt a módszertani továbbképzési kurzust.

2013-ban 2 magyarországi pedagógus vehet részt a programon a budapesti Amerikai Nagykövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös támogatásával.

A beérkezett pályázati anyagokat az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársai bírálják el, melyet egy angol nyelvű személyes beszélgetés követ. A beszélgetés időpontjáról telefonon értesítjük a jelentkezőket.

A pályázat benyújtása:
Kérjük a jelentkezőket, hogy 2013. március 31-ig juttassák el a BiroK@state.gov és cintia.nagy@nefmi.gov.hu e-mail címekre a következő anyagokat:
A jelentkező neve, pontos lakcíme (helység, utca, házszám, irányítószám), telefonszáma;
Jelenlegi munkahely megnevezése, pontos címe, telefonszáma;
Angol nyelvű életrajz, előző munkahelyek, munkakörök pontos megnevezésével;
Vázlatos angol nyelvű beszámoló a holokauszt oktatása során eddig végzett tevékenységről (történeti, helytörténeti kutatás, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub működtetése, a téma képzőművészeti, irodalmi, filmes vagy egyéb feldolgozása);
Angol nyelvű összefoglaló arról, hogy a jelentkező a tanulmányút tapasztalatait hogyan kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni (továbbképzésen, tanfolyamon, tanulókkal való foglalkozáson; taneszköz, projekt, kiállítás, forgatókönyv stb. formájában).

További információ:
BiroK@state.gov
cintia.nagy@nefmi.gov.hu

Bővebben:
Pályázat amerikai tanulmányútra holokauszt témában pedagógusok és tananyagfejlesztő oktatási szakemberek részére


Pályázat a továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása érdekében – TÁMOP-3.3.10.A és B

A pályázati konstrukció célja:
Jelen TÁMOP konstrukció hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése.

Részcélok:
A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók
alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;
középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;
felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;
felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;
tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak az 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Kt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények, illetve fenntartóik:
szakiskola;
gimnázium, szakközépiskola
diákotthon és kollégium, valamint
a Kt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
egységes iskola vagy összetett iskola,
közös igazgatású köznevelési intézmény

A pályázat részletei:
Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg
A): 2.500.000.000 Forint.
B): 1.500.000.000 Forint.
A támogatott pályázatok várható száma:
A): 75-100 db.
B): 30-75 db.

A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et)
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett.

Támogatható tevékenységek köre:
I. Előkészítési szakasz
Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés – a pályázat benyújtásához szükséges, ld. jelen útmutató F8. pontja
II. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
III. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében. Tanulók mentorálása
IV. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a bevontak körében
V. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
VI. További támogatható tevékenységek
VII. Projektmenedzsment és adminisztratív tevékenységek

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet a programba bevont tanulók számától függően:
20-35 tanuló között legfeljebb 30 millió forint
36-45 tanuló között legfeljebb 40 millió forint
46 tanuló felett legfeljebb 50 millió forint

További információ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Bővebben:
Pályázat a továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása érdekében – TÁMOP-3.3.10.A-12
Pályázat a továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása érdekében – TÁMOP-3.3.10.B-12


Pályázat a Mesepont nevű országos kézműves hálózatban való részvételre, munkára

A Mesekiadó.hu pályázatot írt ki a Mesepont nevű országos hálózat továbbfejlesztése céljából.

A pályázat célja:
Egy kiépülőben lévő (mesekönyveket, mesekártyákat, kreatív formakönyveket készítő és forgalmazó) bedolgozói, klubrendszerben működő országos hálózat továbbfejlesztése.

Pályázók köre:
Magánszemélyek. A pályázaton részt vehet: bármely magyarországi család, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, nagyszülő.

A pályázat részletei:
A Mesepont lényegében egy Magyarország valamely pontján élő család, ahol elkészülnek online mesekiadónk papír alapú kézműves termékei, amelyek leporelló (hajtogatós) mesekönyvek, egyedi, családi mesekönyvek és egyéb mese-kreatívaink (formakönyvek, hengerek, kockák, kártyák, stb.). Némi kézügyesség, kis akarás, megbízhatóság, folyamatos online kapcsolattartás, a többit mi adjuk hozzá… Sőt! Nemcsak könnyű, egyszerű otthonról végezhető munkát, hanem rendszeres grátisz mesekönyvet és a szorgalom, ügyesség fejében bevételt is biztosítunk. Egyaránt örömét lelheti ebben a pályázatban az a család, aki játékosan alkotni szeretne és az is, aki anyagi helyzetén kíván valamelyest javítani.

Központilag biztosítjuk: Betanítás (online tanfolyam vagy a budapesti stúdiónkban foglalkozásaink keretében), folyamatos kapcsolattartás, reklámkampányok, tanácsadás, szükséges alapanyagok, kellékek, központi online kereskedelmi rendszer (mesekönyv galéria), amely megrendelés esetén az adott – környékbeli – meseponthoz irányítja a vásárlót. Mindezt törvényes megbízási szerződéssel, szabályos adózási háttérrel.

Nevezési díj nincs.
A pályázók között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
1 db 15 000 Ft értékű vásárlási utalvány
2 db 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány
3 db 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány

Jelentkezés határideje: 2013 május 31.

A jelentkezés formája: kizárólag email-ben. A jelentkezés tartalmazzon egy rövid, pár mondatos bemutatkozást (nem önéletrajzot). Nevet, valós online elérhetőséget és azt a földrajzi helyet, ahová a mesepontot szeretné (vagyis azt a város vagy település nevét ahol él), de ne tartalmazzon további személyes adatokat (pl. telefonszám, lakcím, stb.).

Kapcsolat:
mesepont@mesekiado.hu
Bővebben:
Pályázat a Mesepont nevű országos kézműves hálózatban való részvételre, munkára

4 milliárd forintra lehet pályázni közigazgatási és önkormányzati intézményeknek szervezetfejlesztésre

Elindult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezetfejlesztési Programja. Az Államreform Operatív program keretén belül négy – a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programra épülő –szervezetfejlesztési projektben a központi közigazgatási intézmények és az önkormányzatok közel 4 Mrd Ft keretösszegre pályázhatnak.
A szervezetfejlesztési projektek a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban meghatározott szervezet, személyzet, eljárás és feladat beavatkozási területeken megvalósítandó fejlesztések által a pályázó szervek belső működési hatékonyságának javítását célozzák meg. A projektek mind a központi közigazgatási intézmények, mind az önkormányzatok számára lehetőséget adnak a szervezetfejlesztésben való részvételre.
A Magyary Programra épülő szervezetfejlesztés központi közigazgatási lábát az ÁROP-1.2.18 – Szervezetfejlesztési Program elnevezésű kiemelt projekt, és a hozzá kapcsolódó 1.2.18/A – Szervezetfejlesztés a központi közigazgatási szervek számára elnevezésű egyfordulós projekt képezi, míg az önkormányzati lábát az ÁROP-1.A.5 – Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára elnevezésű, és az ÁROP-3.A.2 – Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarország Régióban levő önkormányzatok számára elnevezésű egy fordulós pályázatok alkotják.

Bővebben:
magyaryprogram.kormany.hu

Pályázat szakképzési és felnőttképzési szakemberek részére szakértői adatbázisba való bekerülés céljából

A pályázat célja:
Szakképzési, felnőttképzési fejlesztési feladatok ellátására szakértői adatbázis létrehozása.

Pályázók köre:
Magánszemélyek: szakképzésben, felnőttképzésben jártas szakemberek, oktatók, pedagógusok;
gazdálkodó szervezetek és az adott szakterület szakmai tapasztalattal rendelkező képviselői, munkavállalói;
kutatók, szakértők, fejlesztő szakemberek, döntéshozók.

Részletek:
A szakértői listára való felkerülés nem von maga után megbízást, felkérést. Adott fejlesztési feladat esetén az NMH elsősorban a szakértői listában szereplő szakemberek közül választ vagy ajánl partnerei számára szakértőt, a bekért további részletes szakmai tapasztalatokat leíró adatok alapján.

A jelentkezés feltétele: minimum 2 év szakmai tapasztalat a szakirány megjelölésével.

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és e-mailen kell elküldeni a következő e-mail címre: szakertoadatbazis@lab.hu. A pályázatok beadása folyamatos.

Kapcsolat:
szakertoadatbazis@lab.hu

Bővebben:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=423:szakertoi-palyazati-felhivas-szakkepzesi-es-felnottkepzesi-szakemberek-reszere&catid=10:hir-fj&Itemid=166


Te is olvasol, ugye? – Olvasásnépszerűsítő kampány és pályázat

A Supka Géza Alapítvány és a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) olvasásnépszerűsítő pályázatot hirdet. A Te is olvasol, ugye? című kampány az olvasásra, mint szórakozási formára, élményszerzési módra hívja fel a figyelmet.
A pályázat célja

„Az író azt gondolta…” – és te mit gondolsz? Olvasd el Grecsó Krisztián novelláját, és írj róla kritikát! Dicsérd meg, ha tetszett! Húzd le, ha szerinted nem jó! Most mindenkit érdekel a véleményed. Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megosszák véleményüket közel hárommillió lapolvasóval! És ha te vagy a legjobb, a következő szöveget már az új táblagépeden írhatod.
A pályázat részletei

A Te is olvasol, ugye? című pályázat keretében a résztvevő országos és megyei napi- és hetilapok összehangoltan, egy időben közzéteszik a népszerű, fiatal író, Grecsó Krisztián “Csak egy tánc” című kisprózáját. A megjelent Grecsó-novellához kapcsolódóan pályázatot hirdetünk középiskolások számára. Játékra hívjuk a diákokat.

Írjanak rövid értelmező szöveget (kritikát, vitairatot, esszét), küldjék el a kampány e-mail címére!

A pályamunkákat reprezentatív zsűri értékeli, a legjobbnak választott szöveg szerzője egy 150 000 Ft értékű táblagépet kap ajándékba – valamint egy lehetőséget. Dönthet arról, kik kapják a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) könyvkiadói által felajánlott könyvcsomagokat.
Vagyis a győztes ajándékot kap, és az olvasás élményét ajándékozza mások számára.

A pályázat benyújtása és menete:
Töltsd le, és figyelmesen olvasd el a pályázati felhívást! Olvasd el Grecsó Krisztián novelláját! Írd meg róla a kritikádat (maximum 3600 karakterben, szóközökkel)! Töltsd le, majd töltsd ki a pályázati adatlapot! Ha nem vagy még 18 éves, akkor töltsd le, nyomtasd ki, töltsd ki, majd a gondviselőddel írasd alá a gondviselői nyilatkozatot! Április 4-ig küldd el a krtikádat, a pályázati adatlapot és (ha vonatkozik rád) a gondviselői nyilatkozatot a teisolvasol@teisolvasol.hu e-mail címre. Várd a zsűri döntését!

Kapcsolat: Ha bármilyen kérdés felmerül benned, bátran írj a pályázat porjektmenedzserének, biztosan találtok választ. Szabó Tibor Benjámin – cím: szabo.tibor.benjamin@gmail.com

Bővebben:
http://www.ujkonyvpiac.hu/index.php/component/k2/item/201-te-is-olvasol-ugye?


2013 Rising Voices Microgrant Competition
A Rising Voices törekvése támogatni a magánszemélyeket, a helyi csoportokat, hálózatokat, szervezeteket, helyi közösségeket, hogy nagyobb mértékben vehessenek részt az online közösségi térben. A 2013-as Microgrant támogatás egy újabb platformot teremt a pályázók számára, hogy megosszák ötleteiket a szélesebb közönséggel. Az 5 nyertes pályázó 2,500-4,000  $ USD támogatásban részesül. Potenciális projektek lehetnek: az un. “boot camp” helyi bloggereken, mentorokon keresztül az alulreprezentált közösségek, hálózatok támogatása; Twitter kapcsolatok használatának fejlesztése helyi közösségekben; Csoport blog-ok életre hívása a helyi könyvtárakban, médialaborokban; Flickr fénykép kiállítás digitális fotókat készítő csoportokon keresztül a helyi közösségek életéről; Helyi rádió szélesebb elérhetősége…stb.
Jelentkezési határidő:  2013 március 1. péntek23:59. 

Bővebben:


Csatlakozz a Vesd bele magad! Programhoz - Felhívás általános iskoláknak

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2013-ban újra elindítja a Vesd Bele
Magad! Programot. A Program lebonyolítása általános iskolák közrem űködésével zajlik. Az
iskolák kiválasztásához az AGRYA felhívást tesz közzé.
Minden résztvev ő gyermek és annak családja is a Programon keresztül gazdálkodóvá válhat, átélheti a termelés, az élelmiszer-el állítás csodáját és felel ősségét. A résztvev ő gyermekek életkoruk miatt segítségre szorulnak, így a tapasztalatok alapján közös, családi programmá válik a
kertészkedés.

A résztvevő gyerekek általános iskolákhoz, azon belül egyes osztályokhoz kapcsolódnak. Az
általános iskolák els ődleges feladata, hogy összefogják, koordinálják, számon kérjék a
gyerekek munkáját. Ezen túl az iskolák közrem űködnek abban, hogy a gyerekek élményei
megfelel nyilvánosságot kapjanak a külön erre a célra létrehozott weboldalon, illetve az
AGRYA által szervezett média támogatáson keresztül.
A résztvev ő és a vállalásait teljesít iskolák között kisorsolunk három osztálykirándulást.
Az AGRYA már 2011-ben létrehozott egy weboldalt www.vesdbelemagad.hu címen. Itt az
adott öt növénnyel kapcsolatosan termesztési információkat helyezünk el a gyerekek számára
érthet formában. A weboldalon keresztül is lehet kérdezni szakembert l, aki segít, ha a
termesztéshez kapcsolódó problémákkal találkoznak a gyerekek.

A Program lebonyolítása
Az iskoláknak részvételi szándékukat a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével kell
jelezniük. Egy iskola legfeljebb 100 vet mag csomagot kaphat.
A jelentkez ő iskoláknak vállalniuk kell, hogy megszervezik a vet mag csomagok
dokumentált kiosztását, s ennek részeként tájékoztatják a szül ket a Program céljáról.

A Programra 2013. február 15-ig lehet jelentkezni.

A kitöltött jelentkezési lapokat a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 1138
Budapest, Váci út 134/C VI/28. postacímre, faxon a 061/3200429-es számra vagy a
vesdbelemagad@agrya.hu e-mail címre kell elküldeni. A jelentkezéseket id rendben
teljesítjük legfeljebb a rendelkezésre álló vet mag mennyiség erejéig.
A jelentkezéseket a résztvev ő iskolák felé 2013. február 28-ig visszaigazolja az AGRYA. A
vet magok legkés őbb 2013. március 14-ig megérkeznek a résztvevő iskolákhoz.

További információ
A Programmal kapcsolatosan további információt az AGRYA munkatársai adnak
munkanapokon 9-17 óra között a 061/2704874-es telefonszámon vagy a
vesdbelemagad@agrya.hu e-mail címen. Pályázat helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítésének támogatására megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10.0/A

A pályázat célja:
A “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (KEOP-2012-4.10.0/A) pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:
napkollektoros rendszerek
napelemes rendszerek
szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok

Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy új épület energia igényének kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

Pályázhatnak:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő‐testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve lakásszövetkezetek
Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz
Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

Részletek:
Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) és előbbiekben említett megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített elbírálású („automatikus”) eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/A komponensre 7 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 2 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a.
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Napkollektoros rendszer telepítése
Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Napkollektoros rendszer telepítése
Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)
Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból
Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)

Egy projekten belül több épület és/vagy gazdasági termelési folyamat energiaigényének kielégítésére is lehet pályázni, de egy épület vagy gazdasági-termelési folyamat fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen/közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális 50 millió forintot.

A benyújtás határideje:
A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől (1013. január 18.) számított 30. napot követően lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:
telefon: +36-40-638-638.
e-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22..
Részletes felvilágosítást a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (www.nkek.hu) honlapján, illetve az alábbi elérhetőségeken talál.
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu

Bővebben:
Pályázat helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítésének támogatására megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10.0/A


 

 


Pályázat helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítésének támogatására megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10.0/B

A pályázat célja:
A “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (KEOP-2012-4.10.0/B) pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
Pályázhatnak

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő‐testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve lakásszövetkezetek
Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz
Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

Részletek:
Jelen felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás egy könnyített, (automatikus) eljárás keretében nyújt támogatást bizonyos, ezen felhívásban is támogatható tevékenységekre vonatkozóan.

Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/B komponensre 11,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 7 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a.
Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
Napenergia hasznosítása napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)
használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek;
gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás);
Biomassza-felhasználás
Szilárd vagy folyékony biomassza14 közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére.
b) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, nem veszélyes hulladéknak minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez.
c) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
d) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre
Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett – saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása és felhasználása.
b) A pályázat keretében igazolni szükséges a pelletáló/brikettáló berendezés termelőkapacitását, valamint a felhasználói oldal kapacitásigénye közötti megfelelőséget. ESCO cégek esetében pellet vagy biobrikett gyártás szintén kizárólag 100%-ban saját felhasználás céljából támogatható. Felhívjuk figyelmüket, hogy ESCO szervezetek esetében akkor minősül saját felhasználásnak az előállított pellet vagy biobrikett eltüzelése, amennyiben az az ESCO cég saját (legalább a fenntartási időszak végéig) tulajdonában lévő biomassza kazánban kerül felhasználásra.
c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása.
d) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol, biogáz, biometán) formába történő feldolgozása, saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő felhasználása.
Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz előállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.
Geotermikus energia hasznosítása
Új termelő és visszasajtoló kút/rendszer fúrása, jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti visszasajtoló vagy vízelhelyező rendszer kialakítása. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező vagy visszasajtoló rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár
Hőszivattyús rendszerek telepítése – Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb.
Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával – Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.
Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása – Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása
A benyújtás határideje

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől (1013. január 18.) számított 30. napot követően lehetséges.

Bővebben:
Pályázat helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítésének támogatására megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10.0/B 


Pályázat megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés támogatása céljából – KEOP-2012-4.10.0/C


A pályázat célja:
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
Jelen felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás egy könnyített, (automatikus) eljárás keretében nyújt támogatást bizonyos, ezen felhívásban is támogatható tevékenységekre vonatkozóan.

Pályázhatnak:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő‐testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve lakásszövetkezetek
Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz
Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

A pályázat részletei:
Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/C komponensre 16,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a
Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:
Napenergia alapú villamosenergia termelés
Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek.
Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.
Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
Szilárd biomassza11 közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia termelésre.
Nem élelmiszer célú alapanyagú szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol, metanol stb.) energiahordozóvá alakítása, kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre történő hasznosítása.
Vízenergia-hasznosítás13: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása
Meglévő, de leállított (használaton kívüli, villamos energiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése
Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
Új vízerőmű létesítése
Biogáz-termelés és felhasználás
Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz villamosenergia-előállításra vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása.
Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáztermelés fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.
Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.
Geotermikus energia hasznosítása – Hő és villamosenergia-termelés; villamosenergia-termelés
Szélenergia-hasznosítás
50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia 100%-ban saját felhasználásra kerül
Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése

A benyújtás határideje:
A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől (1013. január 18.) számított 30. napot követően lehetséges. 

Bővebben:
Pályázat megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés támogatása céljából – KEOP-2012-4.10.0/C
 Ösztöndíjpályázat csoportos tanulmányút támogatására felsőoktatási intézmények hallgatói számára

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” és a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program”című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható csoportos tanulmányútra.

Az ösztöndíj célja:
A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

Pályázhatnak:
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);
legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);
a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;
küldő intézménye támogatja pályázatát;
vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Az ösztöndíj részletei:
Időtartama: 1-4 hét.
Létszám: Egy csoport minimum 5 főből állhat.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez; az egyetem/tanszék szervezi; a program tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást.

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

A kiválasztás szempontjai:
Súlyozott féléves átlag
Tudományos tevékenység
Munkaterv

Előnyt élveznek:
Akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba, kreditelismeréssel jár
OTDK helyezettek
Műszaki- és természettudományos területen tanulók
Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
Akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésük után előadást tartanak.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

A benyújtás határideje:
2013. március 10. éjfél

Bővebben:
Ösztöndíjpályázat csoportos tanulmányút támogatására felsőoktatási intézmények hallgatói számára


Pályázat szponzorálás-szervezési képzésen való támogatott részvételre kulturális intézmények és civil szervezetek munkatársai számára

A pályázat célja a Szent Gergely Népfőiskola “Szponzorációk szervezése” elnevezésű háromnapos, intenzív szakmai képzésén való részvétel, 60 %-os támogatás mellett.

Pályázhatnak:
Az vehet részt a mobilitási programban, aki:
Valamely kulturális intézmény főállású, félállású vagy megbízott alkalmazottja; és/vagy
Valamely civil szervezet, köztestület tagja; és/vagy
kulturális intézményhez nem kötődik, de művelődésszervezési gyakorlattal rendelkezik.

A pályázat részletei:
A program akkreditált, Tanúsítvány-köteles. 60 órás okiratot állítunk ki azok számára, akik a programot sikeresen elvégzik.

Főbb témapontok:
Szponzorrációs rendszerek
Szponzorálási területek
Szponzorrációs ajánlatok ismérvei

A program segítségével maximum 30 fő részesülhet támogatásban.
A pályázaton való részvétel feltétele az pontban megfogalmazottak mellett, önrész teljesítése, amelynek mértéke 2013-ban 25.000 Ft azaz Huszonötezer Ft.
A programon való részvétel további költségeit intézményi támogatás biztosítja.

A program megvalósítás „tréning-szerűen” kerül lebonyolításra, szállodai környezetben. A programmegvalósítás helyszíne: Esztergom kertvárosában található minősített vendéglátó egység és szálloda. (Pontos beosztás a pályázati bírálatot követően kerül meghatározásra) Az elhelyezés kétágyas szobában történik. Egyágyas elhelyezésre önköltségi alapon van lehetőség, 9000 Ft. önköltség befizetése mellett. A programrészvétel teljes ellátást biztosít; a tréning programra bekészítéseket tartalmaz. A befizetett önrész és a támogatás fedezi a szakmai programokon való részvételt, a tanúsítvány kiállításának díját, az előadók és konzulensek előadói díját, valamint a különböző segédleteket, kiadványokat.
A benyújtás határideje

2013. február 22. (péntek)

Kapcsolat:
szentgergely.info@gmail.com

Bővebben:
Pályázat szponzorálás-szervezési képzésen való támogatott részvételre kulturális intézmények és civil szervezetek munkatársai számára


Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével – TÁMOP-1.4.1-12/1


A pályázat célja:
A “Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” (TÁMOP-1.4.1-12/1) pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése.
A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.

A konstrukció részcéljai:
fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.

Pályázhatna:
Jelen kiírás keretében azon nonprofit szervezetek pályázhatnak:
amelyek bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre:
A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
Munkába járás támogatása
A célcsoport képzése
A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat).
Projektmenedzsment

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100%-a, amennyiben a támogatás nem minősül állami támogatásnak az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.

Támogatás összege: a jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.

A benyújtás határideje:
A pályázatok benyújtása 2013. február 1-től 2013. március 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Érdeklődé:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Tovább a teljes pályázati kiírásra
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével – TÁMOP-1.4.1-12/1Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása – ÉMOP-3.1.1/B-12

A pályázat célja:
A szociális célú településrehabilitáció alapvető célja a települések leszakadó részeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.
A projekt célja – azon túl, hogy a település szegregált településrészén (akcióterület) olyan beavatkozások sorozata történjen meg, amellyel az ott élők mind társadalmi-szociális körülményei, mind a környezet infrastrukturális feltételei javulnak – az, hogy az intézkedések a szegregáció oldása céljából kilépnek az akcióterületről.
Ennek értelmében a többségi társadalomban boldogulni tudó, arra felkészített vagy felkészült családok a település integrált lakókörnyezetébe költözhetnek.

Pályázhatnak:
Pályázni legalább kéttagú konzorciummal lehetséges, amelynek a lentiekben részletezett feltételeket teljesítő települési önkormányzatot és legalább egy civil/egyházi szervezetet kell tartalmaznia. Konzorciumvezető az önkormányzat és a civil/egyházi szervezet is lehet a két kötelező, a kritériumokat teljesítő konzorciumi tag közül.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK:
a lehatárolt akcióterület teljesíti a szegregátum fogalmát és a méltányos lakhatás feltételei nem minden ott élő számára biztosítottak;
az érintett szegregátum nem fedheti le a település egészét, az akcióterület szegregációs mutatói és a település többi településrészének szegregációs mutatói között szignifikáns különbség kimutatása szükséges;
kiterjedésének és az ott élő lakosságszámnak akkora méretűnek kell lennie, hogy a probléma még orvosolható legyen, a beavatkozások által jelentős javulást eredményező fejlesztések valósulhassanak meg és a településen belül reálisan megvalósítható legyen a mobilizált családok integrációja;
a kijelölt akcióterületen legalább 1 éve igazolhatóan folyt folyamatos szociális munka, az ott élő lakosság fel van készülve, vagy legalábbis jelen projekt keretében felkészíthető a lakáscélú és infrastrukturális beavatkozásokra, változásokra;
stb.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE
Észak-Magyarországi Operatív Program 500 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%
Igényelhető támogatás: 100 millió Ft-300 millió Ft.
A regisztrációs eljárás során kiválasztott projektek száma régiónként: 1-3 db.

A regisztrációs adatlapot (papír alapon és elektronikusan CD-n) 2013. február 4-ig kell
postára adni az alábbi címre:
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

A regisztráció határideje:
2013. február 4.

Tovább a teljes pályázati kiírásra:
Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása – DDOP-4.1.2/B-12, ÉAOP-5.1.1/C-12, ÉMOP-3.1.1/B-12

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása – GOP-2012-2.1.3

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.
Pályázhatnak

Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:
a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok;
a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. b) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kizárólag abban az esetben, ha a jelen Pályázati Felhívás D.4. pontjában meghatározott biztosítékadási kötelezettség kizárólag bankgarancia formájában kerül teljesítésre;
a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. c) pontja szerinti, külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet.

A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt;
vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig, illetve az azt követő 6 hónapon belül el fogja érni a 25 főt.

A benyújtás határideje
A pályázatok benyújtása 2012. november 5-től 2012. december 31-ig lehetséges.

További információk:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.
+36-40-638-638

http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat A gazdaságátadási támogatás az agrár-generációváltást szolgálja

A gazdaságátadást támogatja a Vidékfejlesztési Minisztérium a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának forrásaiból. A támogatás célja, hogy az idősebb gazdálkodók visszavonulásával a fiatalabb generációk bekapcsolódhassanak a mezőgazdaságba. A keretösszeg mintegy 2,5 milliárd forint, a kérelmeket 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A programban azok az 55 év feletti, de még nem nyugdíjas gazdák igényelhetnek forrást, akik az elmúlt 10 évben mezőgazdasági tevékenységet folytattak, és legalább három hektáron gazdálkodtak. Jelentkezhetnek a termelők munkavállalói is. A pályázók legfeljebb 7 éven keresztül kaphatnak jövedelempótló jellegű támogatást, melynek a kötelező legkisebb munkabérhez viszonyított összege az átadandó gazdaság méretétől függ.

A gazdaságot olyan személy veheti át, aki még nem töltötte be a 40. életévét, megfelelő szaktudással rendelkezik, valamint vállalja, hogy főtevékenységű mezőgazdasági termelővé válik, és bővíti a gazdaságot.

Magyarországon a gazdálkodók átlagéletkora 56 év, a 40 év alatti gazdák aránya nagyon alacsony. A gazdaságátadási támogatás hosszútávon szolgálja a gazdatársadalom fiatalítását, a foglalkoztatás növelését és a gazdaságok versenyképességének fokozását.

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
Civil Szervezetek Működési Célú Támogatása - 2013 / NEA-13-M

   A pályázat célja:
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

   A támogatható tevékenységek:
A projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

   A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke:
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Kollégiumok az arra érdemes pályázatok között összesen a 2013. évi támogatási forrás 60%-át (az előirányzat teljes összegének 54%-át; a továbbiakban: működési keret) oszthatják szét az alábbi bontásnak megfelelően:

   Pályázók köre:
Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek Civil tv. 59. § (2) bek.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)


hello holnap! Fenntartható tudatformálás pályázat 2012


Jelen pályázati kiírással a Magyar Telekom hello holnap! kuratóriuma a “Fenntartható tudatformálás” témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során és hatására a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszú távú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.
A pályázat célja

Cél a társadalom tagjainak megismertetése a fenntarthatóság elveivel, koncepciójával, gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel, melynek során megtanulnak olyan személyes döntéseket hozni, amelyekkel elősegítik a jelen és a jövő generációinak jólétét.
Pályázhat

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek –(a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek)
Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.
Pályázati feltételek

Olyan szemléletformáló programok pályázhatnak, amelyek biztosítják a természeti, társadalmi és gazdasági erőforrások megújulását, hosszú távú használatát.

E cél érdekében a hello holnap! Kuratórium összesen 8 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.
Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.

A pályázat témája: Fenntartható tudatformálás
Olyan gyakorlati példák, mintaprojektek, melyek segítségével a fenntarthatóság fogalma, illetve annak tartalma kézzelfoghatóvá így könnyebben értelmezhetővé, egyben ismertté és népszerűvé válik. Jelen pályázat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai, a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.


A benyújtás határideje
2012. december 12.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu) kizárólag írásban tehetik fel.
A pályázati kiírás
hello holnap! Fenntartható tudatformálás pályázat 2012Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány
kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára
, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen.
A pályázati programunkban több egymásra épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük
azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, hogy jelentősebb források jussanak el ezekre
a településekre.
A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis
helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését
tervezzük.


Bővebben:
http://autonomia.hu/sites/default/files/files/1211/3993/palyazati_felhivas.pdf
http://autonomia.hu/
 

A Családháló.pont – Babasarok pályázata!

 

A Családháló.hu pályázatot hirdet családi közösségek számára Családháló.pont cím és babasarok elnyerésére.
A szervezetünk célja, hogy megismertesse és erősítse a társadalomban a család összetartó erejének, mint a társadalom alapkövének jelentőségét, elősegítse az értékteremtő gyermeknevelést, és közösséget teremtsen a gyermeket vállaló fiatal családosok számára.
A pályázat célcsoportja

Olyan új vagy régi családi közösségek, vagy több családi közösséget egy helyen összefogó szervezetek jelentkezését várjuk, akik
Közösségi hellyel rendelkeznek, vagy közösségi teret fenntartó szervezet befogadta.
Családokat fognak össze (5-10 család).
Rendszeres családi összejöveteleket tartanak és vállalják ezek hosszú távú fenntartását.
Olyan programot is szerveznek, amelyekre más családokat is várnak.
Azonosulnak a családháló céljaival és szívesen válnak a hálózat csomópontjává.
A pályázat részletei

A pályázat keretében elnyerhető:
Egy közösségi helynek gyermekbútorok, játékok, egyéb eszközök 50 ezer forint értékben.
Családháló.pont cím.

A Családháló.pont cím elnyerésével járó lehetőségek:
Családháló partnereinek és támogatók ajándékai,
Kedvezményeket biztosító Családháló családikártya a résztvevő családok számára,
Információk, előadások családot érintő kérdésekben,
A lehetőségek köre folyamatosan bővül majd, ahogy a hálózat fejlődik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 30.

Érdeklődés a pályázattal kapcsolatban

További információ a pályázat kiírójának oldalán
Karácsonyi rajz és mesepályázat a Kölyökbirodalom családi oldallal!

Álmodoztál már egy olyan Karácsonyról, ami a valóságban még nem történt meg veled? Szeretnél egy olyan meghökkentő és varázslatos világba csöppenni a Nagy ünnepen, amit csak álmaidban láttál? Most lehetőséged van rá! Engedd szabadjára a fantáziádat és meséld el nekünk, milyen Karácsonyról álmodsz. Vannak-e benne rejtélyes mesefigurák, érdekes és varázslatos történések, szárnyalj a képzeleteddel, mert a mesékben bármi megtörténhet.
Ha kész vagy a történettel, rajzold is le a mesében szereplő figurákat.
Pályázat kiírása:
3 korosztályban indítjuk a mese+rajz (illusztrátor) pályázatunkat:
- 3-5 éves korosztály (itt természetesen nem a gyermek, hanem az anyu vagy apu fog segíteni a mese leírásában, de nem a kitalálásában) - a rajzot, azonban a gyermektől várjuk
- 6-8 évesek (ha még nem tud írni a gyermek, természetesen itt is elfogadjuk, ha a szülő írja le, de nagyon fontos, hogy a történetet a gyermek találja ki és nem a szülő!!!) A rajzot a gyermek rajzolja le.
- 9-12 évesek
Beküldéssel kapcsolatos szükséges információk:
- Kérjük a rajzokat jpg file-ban (640*480), a mesét egy word file-ban küldjétek be nekünk az info@kolyokbirodalom.hu e-mail címre a név és kor feltüntetésével - Facebook oldalunkra lesznek érkezés szerint feltöltve a mesék/rajzok:
 http://www.facebook.com/kolyokbirodalom

- az eredeti rajzot és mesét a kiállításhoz: 1182 Bp. Alacskai út 24. Kiddy World Kft. címére kérjük elküldeni. A rajz hátoldalára írjátok rá a gyermek nevét és korát, valamint a szülő elérhetőségét (e-mail és telefon)
- a rajz elküldésével egyidejűleg elismered, hogy az gyermeked munkája és beleegyezel abba, hogy December 08-án kiállítsuk azt a név feltüntetésével
- egy gyermek max. 2 mesét/rajzot küldhet be
- az óvodák/iskolák egyszerre is elküldhetitek a rajzokat, csak a név és az adatok ne maradjanak le, valamint ne ragasszák fel semmire az alkotásokat!
Beküldési határidő: 2012. november 30.
Eredményhírdetés: 2012. december 4.
Ünnepélyes díjátadó és egész napos családi program: December 08-án, szombaton - ahol az összes rajzot/írást ki fogjuk állítani. (a részletes programterv később fog felkerülni)
Nyeremények:
A nyereményeket folyamatosan fogjuk a pályázat ideje alatt feltölteni. Előzetesen: Bringó Hintó családi jegyek, Fővárosi Állatkert Játszóháza belépők, ruhavásárlási utalványok, gyermek és családi fotósorozat, szülinapi ünnepi helyszín, és még rengeteg minden:)
A nyerteseket e-mailben értesítjük és a Facebook oldalunkon (https://www. is közzé tesszük.
A kiíráshoz az illusztrációt készítette: Lidia Steiner. Facebook oldala megtekinthető: https://www.facebook.com/pages/L%C3%ADdia-Steiner-Illustrations/207200689353815?fref=ts

"Álomút" gyermekrajzpályázat 2012.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rajzpályázatot hirdet 3-14 éves korú gyerekek számára "Álomút" címmel.
Mi is az a Magyar Közút? A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint 30 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el.

Pályázati kategóriák
- óvodások
- általános iskola 1-4. osztályosok
- általános iskola 5-8. osztályosok

A nyeremény
A zsűri döntése alapján mindhárom kategória nyertese - az óvodás korcsoportban óvodás csoportjának, iskolás esetén az osztályának - egy-egy kirándulást nyer a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteménybe.
A nyeremény tartalmazza a nyertes csoportjának/osztályának buszos oda-vissza utaztatását Kiskőrösre a Közúti Szakgyűjteménybe, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek interaktív formában
ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a legmodernebb "szupersztrádákig", illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel. A gyerekek találkoznak Józsival, a "Robog az úthenger" film főszerepét játszó úthengerrel is.
Pályázati feltételek
A pályázatra egy gyermek egy alkotást küldhet be. A pályázaton magyarországi óvodába vagy iskolába járó gyermekek vehetnek részt.
A versenyben kizárólag az A4-es méretű alkotások kerülnek elbírálásra! A művek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika használható (ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.), de egyéb alkotással (például szobor) nem lehet pályázni.
A pályázatra az eredeti példányt szükséges beküldeni, elektronikus formában leadott pályamunkákat nem fogadunk el. Konkrét szervezetet vagy márkanevet tartalmazó képeket nem fogadunk el.
Az alkotásokat zárt borítékban a következő címre kérjük postán vagy személyesen eljuttatni:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs önálló főosztály
"Álomút" gyermekrajzpályázat
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Beküldési határidő: 2012. november 30.
Eredményhirdetés: 2012. december közepén

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kommunikacio@kozut.hu e-mail címen lehet.
http://www.kozut.hu
Vasúti fotópályázat

A pályázat rendezője: Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg: 01-09-464653, 1238 Budapest, Helsinki út 105.)
Témakör: A vasúti közlekedés világa, vasúti járművek, a vasúti közlekedés eszközei.

Részvételi feltétel:
A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre. A nyílt pályázaton bárki, foglalkozástól, életkortól, lakóhelytől függetlenül részt vehet. A Knorr-Bremse alkalmazottainak kiírt pályázatra az érvényes belépőkártyával rendelkező dolgozók nevezhetnek kártyaszámuk regisztráció során történő megadásával. A részvétel elengedhetetlen feltétele a http://www.knorr-bremse-fotopalyazat.com honlapon történő regisztráció és a pályázat feltételeinek elfogadása. A pályázaton részt vevő a honlapon történő regisztrációval feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat rendezője a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás nélkül gyakorolhassa, azonban köteles a szerző nevének feltüntetésére. A regisztráció azt igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a kiírás feltételeit, a beküldött felvételek a pályázó saját felvételei, ezért korlátozás nélkül, szabadon rendelkezik azok valamennyi szerzői jogi feltételével. A pályázó, a regisztrációval elismeri, hogy a fenti nyilatkozataival ellentétes helyzet esetén, bármely személyiségi és szerzői jogi jogsértésért helytáll, azzal kapcsolatos eljárási kötelmeket és anyagi felelősséget kizárólagosan viseli.
Egy pályázó maximum 5 db fényképet tölthet fel. Fájl formátum JPG, a képfájlok elnevezése tetszés szerinti lehet, minimum 2, maximum 40 karakterrel. Az eredeti fotók minimális felbontása 6MP. A feltölthető fájlok maximális mérete egyenként 6MB. A feltöltött képek felbontása a hosszabbik oldalon minimum 1200 pixel. A beküldött képek az alapvető képjavítást meghaladóan (kontraszt, telítettség, fényerő, gradációs görbe, színegyensúly stb.) nem manipulálhatók.

A képek feltöltésének határideje: 2012. november 25. 24:00 óra
A pályázat elbírálása:
A bírálatot a pályázat rendezője által felkért szakmai zsűri végzi. A zsűri által felállított sorrend alapján
a pályázat rendezője 5 képet díjaz a nyílt, és 5 képet az alkalmazotti kategóriában.
A díjazottak 2012. december 14-én részt vehetnek egy kétszemélyes, vacsorával egybekötött utazáson
a MÁV Nosztalgia Kft. „Gyertyafény Expressz” vacsoravonatán.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 5.

Információadás:
Fehér Imre HR vezető (imre.feher@knorr-bremse.com)
http://knorr-bremse-fotopalyazat.com/Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek téli táborozási programjainak támogatására.

A pályázat célja
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő táborozási programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A pályázat célja, hogy olyan Magyarország területén megvalósuló értékközpontú és értékteremtő táborozási programokat támogasson, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, erősítik a közösségeket, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati programban gyermekeket és fiatalokat célzó téli táborozás támogatható, amely bentlakásos és minimum 3 napos.

Pályázható támogatás
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 600.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról-, a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

Támogatási időszak
A pályázó által az internetes pályázati adatlapon „Projekt kezdete” és „Projekt vége” elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2012. december 1. és 2013. május 31. közé eső időszak jelölhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje
2012. november 12.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszerén (www.ncsszi-pr.hu) (továbbiakban: Pályázatkezelő Rendszer) keresztül van lehetőség.
pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Pályázatkezelőnek.

Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással.

Bővebben: http://ncsszi.hu/hirek,-aktualitasok-1_18/palyazati-kiiras-gyermekek-es-fiatalok-kozossegeinek-teli-taborozasi-programjainak-tamogatasara-n_172Pályázat Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2) címmel.
Célja: Jelen konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi
befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer
intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával, a bevont személyeknek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben betölthető munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történik meg.  Jelen konstrukció
e l s ő s o r b a n   a   k i e m e l t   p r o j e k t   k e r e t é b e n   a   k é p z é s t   s i k e r e s e n   e l v é g z ő k   f o g l a l k o z t a t á s á n a k   -
ezen intézményekben történő – támogatására irányul.
A PÁLYÁZAT TARTALMA
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a projekt keretében elsősorban olyan személyek
támogatott foglalkoztatására  nyílik   lehetőség   (lásd  Célcsoport 1 ),  akik  a  TÁMOP  5.3.1.-B -1-11/1 kiemelt projekt keretében szereztek képzettséget.
A kiemelt projekt keretében elsősorban az alább képzettségek megszerzésére nyílik lehetőség:
- általános ápoló
- kisgyermekgondozó, - nevelő
- szociális ápoló és gondozó
- segédgondozó
- idősgondozó
- szociális segítő
- házi gondozó, segítő
- gyermek- és ifjúsági felügyelő I.
Célcsoport:
A célcsoportba azok, a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de az 55. életévüket el nem érő, hátrányos, vagy súlyosan hátrányos helyzetű, a 2011. évi CLXX IX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján tett nyilatkozatban roma önazonosságukat vállaló személyek tartoznak, akik:
 a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban a képzési programot
dokumentummal igazoltan, sikeresen elvégezték és képzettséget szereztek.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
 Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2.000.000 Ft, de legfeljebb 20.000.000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2012. november 2-től a forrás kimerüléséig történhet. 
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.


Bővebben:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/00933ec82c9cd5aec1257a2c00336a00?OpenDocumentHamarosan megnyílik egy  újabb pályázati lehetőség: 13 milliárd forint a vidéki életminőség javítására

Összesen mintegy 13 milliárd forinttal támogatja a vidékfejlesztési tárca a vidéki életminőség javítását. A Darányi Ignác Tervben falumegújításra és -fejlesztésre 8 milliárd, a vidéki örökség megőrzésére pedig 5 milliárd forint jut - mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
A támogatásra önkormányzatok, azok társulásai, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak október 15. és november 15. között.
A pályázati pénzekből jut majd a többi között a népi építészet emlékeinek megóvására, de a helyi piacok létrehozására is. Mindkét pályázatnál újdonság, hogy bővítésre is fel lehet használni az összegeket. A támogatási kérelmeket a területileg illetékes Leader helyi akciócsoportokhoz lehet beadni – tájékoztatott az államtitkár.
V. Németh Zsolt emlékeztetett: a pályázható összegek eltérő mértékűek attól függően, hogy az ország különböző területein a Leader helyi akciócsoportok eddig mennyit használtak fel forrásaikból. Vannak térségek, ahol a rendelkezésre álló forrás 10 millió forint, máshol viszont eléri a 100 millió forintos nagyságrendet.
Az államtitkár kitért arra is, hogy a támogatás a legtöbb esetben 100 százalékos mértékű.
A pályázatokat 5-5,5 hónap alatt bírálják el. Emellett a nyertes pályázóknak az első számlát - amelynek legalább 10 százalékos mértékűnek kell lennie - hat hónapon belül be kell nyújtania, illetve két éven belül be kell fejeznie a beruházást.

Forrás: MTI, Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
 http://www.orientpress.hu/104612/RSS


Megjelent a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap pályázati kiírása!

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet civil szervezetek és marginalizált gyermekek támogatására!

1) A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben:
A) Szociális szolgáltatások nyújtása
B) Környezeti kihívásokra adott válaszok

2) Az Ösztöndíj Alap célja olyan komplex projektek támogatása amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. Az ösztöndíjak odaítélése minden megyében (illetve régióban) pályázati úton kiválasztott végrehajtó szervezet(ek) feladata.

A 2015-ig tartó programban elosztható összes forrás a Civil és Ösztöndíj Alapban együtt 5 403 500 CHF (4 503 500 CHF + 900 000 CHF).
A Civil Alapra mindkét témakörben három kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
- 2000 és 9999 CHF (481 560-2 407 560 HUF) nagyságú kisprojektek;
- 10 000 és 49 999 CHF (2 407 800-12 038 760) nagyságú középprojektek;
- 50 000 és 100 000 CHF (12 039 000-26 078 000 HUF) nagyságú nagyprojektek.
Az Ösztöndíj Alapra - 50 000 és 150 000 CHF (12 039 000-36 117 000 HUF) nagyságú pályázatokat lehet benyújtani.

A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell készpénzbeli önrészként biztosítania a Civil Alapban, és 5%-ot az Ösztöndíj Alapban.
Mindkét alapra legalább 12 legfeljebb 24 hónap időtartamú programokkal lehet pályázni.
Az első körben pályázatokat 2012. szeptember 14-től 2012. november 12-ig (éjfélig) lehet benyújtani.

Bővebben:


A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.
A pályázat célja
Kiíró évente körülbelül 50 tonna forgalomból kivont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett) fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy - a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt - belföldi telephelyre.

A pályázat feltételei
A pályázat keretében támogatást igényelhet olyan közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány,
amelyet a bíróság 2010. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint - a 2012. január 1. napja előtt hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe: Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
A pályázatra minden esetben rá kell írni: "briketthasznosítás".
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_a_felelos_jegybank/mnbhu_palyazat_karitativ_szervezeteknek


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások c. pályázatról.
A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

Támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmények (a továbbiakban: 1. célterület)
aa) külső felújítására,
ab) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére,
ac) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására,
af) kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására;
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;
c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására,
cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

A támogatás mértéke:
Az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet évente
a) május 1. és május 31.,
b) október 1. és október 31.

között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez.

Bővebben:Megjelent A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása –Tanoda típusú programok támogatása c. pályázati felhívása - TÁMOP-3.3.9.A-12/2

A pályázatok benyújtása szeptember 1-től 2012. szeptember 30-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Célok:
Az iskolarendszerű oktatás a különböző hátrányokkal és tanulási problémákkal küzdők
számára nem kínál megfelelő lehetőségeket, mely gyakran lemorzsolódásukhoz vezet.
Megszerzett képzettség hiányában munkaerő-piaci esélyeik csökkennek. Jelen
konstrukció célja ezen jelenség megelőzése, így a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, köztük a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási
esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében a
konstrukció a tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési
eljárások alkalmazását, valamint az alternatív, nem formális, informális tanulási formák,
megoldások elterjesztését és azok formális oktatáshoz kapcsolását segíti elő, amelyek
korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen.

A kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék
be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan
eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.
Ehhez kapcsolódóan részcélok:
- a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek,
- növekedjen a programba résztvevő érettségit szerző végzős (8. évfolyam) tanulók,
valamint a minőségi szakképzésben továbbtanulók száma.

Támogatás:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de
legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.


Bővebben:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/a7b2a584e732a02fc1257a470034c403?OpenDocument&Highlight=0,t%C3%A1mo
http://www.nfu.hu/doc/3597

és, iskolák részére:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/2d3436943a9d95e1c1257a3e00444362?OpenDocument&Highlight=0,t%C3%A1mop


A „PIHENJÜNK KÖZÖSEN!” pályázat a gyermekeket nevelő családok közösségeinek - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - együttes pihenését és egyúttal a pályázó szervezetek közösségépítő, a családi értékeket, a nemzedékek közötti szolidaritást pozitívan megjelenítő és népszerűsítő programját hívatott támogatni.
A pályázaton legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Egy pályázat esetében a szervezetek minimum 10 fő részvételével megvalósuló és legalább 5 család* maximum 7 napos (6 éjszakás) közös pihenését támogató programmal pályázhatnak. (A pályázóknak a programban résztvevők adatait tartalmazó jelenléti íveket és fotódokumentációt kell készíteniük, amelyeket majd a szakmai beszámolóhoz kell csatolniuk.)

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázat, amely:
A különleges méltánylást érdemlő helyzetükre tekintettel az alábbi családok közös pihenését valósítja meg:
a) három- és több gyermeket nevelő családok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, egyszülős családok, családdal együtt utazó fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek vagy felnőtt
b) Családokon belüli, több generáció közös pihenését valósítja meg.
c) A pihenést hátrányos kistérségekben, elsősorban a falusi turizmus* lehetőségeit kiaknázó helyszínre szervezi.
d) A pihenés helyszínéül választott településen időseket segítő/időseknek szóló és/vagy a családi életre nevelés jegyében szervezett tevékenységet valósít meg.

Határidők:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. augusztus 13. 23.59 óra.!
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. április 30. közé eső időszak.
A pályázati űrlapon a megjelölhető maximális pihenési időszak 7 napos (6 éjszakás) időtartam lehet.


Támogatás:
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázat keretében kizárólag a Pihenjünk közösen! program megrendezésével kapcsolatos ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.
Elszámolhatók a pihenéshez és annak ideje alatt megvalósuló rendezvények, programok lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások (pl. szállás, szállítás, élelmiszer, étkezés, rendezvények szervezési költségei, stb.) valamint kis értékű tárgyi eszközök (sporteszközök, játékok, sátrak, stb.)

Bővebben:


„Hogyan őriztük meg… ” - Pályázat legalább 40 éve házas házaspárok részére c. pályázati kiírásról röviden:
A pályázati kiírója olyan írásos pályaműveket vár, melyek bemutatják a fiatalabb generációk részére, hogy mi erősítette, erősíti a házasfelek közötti köteléket, mi segítette át a házaspárokat az érzelmi hullámvölgyeken, nehezebb társadalmi-történelmi időszakokon, mi tette a házasságot tartalmassá, az összetartozás-érzést magától értetődővé.
Tudományosan és lélektanilag is bizonyított tény a házasság egészségmegőrző jellege. Ennek ellenére egyre kevesebben vállalják ezt a köteléket, s ha vállalják is, kevesen képesek kitartani egymás mellett egy egész életre szólóan. Jelen pályázati felhívás célja, hogy - hiteles történeteken keresztül - mintákat adjon a fiatalabb korosztálynak a házasság értékteremtő, értékeket megtartó, értékeket (meg)őrző intézményéről.
A pályázat beadási módja:
A megfelelően kitöltött pályázati adatlapot és az elkészült pályaművet egy példányban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére elsősorban elektronikusan a palyazat@ncsszi.hu e-mail címre szükséges megküldeni, valamint postai úton a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címére.
A pályázat terjedelme:
Kézzel írt dokumentum esetén maximum 15 oldal terjedelemben, A/4-es méretben. Géppel írt dokumentum esetén maximum 10 oldal terjedelemben, A/4-es méretben, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz formátumban.
A pályázat beadási határideje:
Jelen pályázati kategóriában a pályázat beadási határideje (elektronikus és postai úton egyaránt) 2012. augusztus 21.

Bővebben: http://www.macsgyoe.hu/hirek/palyazati_informaciok/2012-07-21/hogyan_oriztuk_meg__palyazat_legalabb_40_eve_hazas_hazasparok_reszere.html


Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP- 3.1.4-12/2) keretében.
A pályázat céljai:
- az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének
- elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
- a diákok egészséges életmódra nevelése,
- a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
- a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában
- digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése
A konstrukcióban 6 tématerület feladataira lehet pályázni:
A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása.
B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést.
D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.
E. Együttműködési kötelezettségek.
F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 300 millió Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/6372912811c825c0c1257a1e00376360?OpenDocument&Highlight=0,t%C3%A1mop

Jó hír vagy rossz? - meghosszabbították a családi napközi pályázatok beadási határidejét!  
Munka és a magánélet összehangolása - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása (TÁMOP-2.4.5-12/1)

Egy cikk a kialakult helyzetről: http://www.macsgyoe.hu/hirek/aktualitasok/2012-07-02/ujabb_rossz_hir_a_kisgyerekes_csaladoknak.html

További információ a pályázatról: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/b8f335d3a03a1c9cc12579dc002aced6?OpenDocument


Pályázat A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (TÁMOP- 5.3.8.A2-12/1) címmel.
Részcélok:
A védett foglalkoztatóknál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatóságának elősegítése speciális igényeikre szabott, felmérésekkel megalapozott képzésekkel (felhasználva a TÁMOP-5.3.8-11/A1-es (továbbiakban A1 komponens) konstrukció keretében kidolgozott képzési anyagokat).
A nyertes pályázók humán erőforrás fejlesztése a megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében. A nyertes pályázók csatlakoztatása a létrejövő Országos szakmai támogató hálózathoz, az ott kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések széles körű hasznosítása a tranzit foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.
Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Célcsoport:
a.) Megváltozott munkaképességű, a B1. pontban felsorolt szervezetekben foglalkoztatott munkavállalók.
b.) A B1 pontban felsorolt szervezetekben dolgozó, érzékenyítő, személyiség és kompetencia-fejlesztő képzéseket megvalósító szakemberek.
Támogatható tevékenységek köre:
Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása
Készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése
A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
Az elvégzett vizsgálatok, felmérések által megalapozott személyre szóló rehabilitációs tervek készítése
Általános és speciális képzések megvalósítása az a) célcsoportba tartozó személyek számára.
Projekt területi korlátozása:
Csak a konvergencia régiókban megvalósuló pályázat támogatható. A pályázónak a benyújtás időpontjában minden megvalósítási helyszínen székhellyel vagy fiókteleppel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 80.000.000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Bővebben:  http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/c73207032926637dc1257a0e00486180?OpenDocument&Highlight=0,t%C3%A1mop


A Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatot hirdet Óvodafejlesztés címmel (TÁMOP 3.1.11-12/2). A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Támogatható tevékenységek köre: Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés, képzések, továbbképzések, tréningek, szakértő-, mentorfelkészítő, Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása, építés és eszközök beszerzése,
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 100.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása 2012. június 1-től 2012. június 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/3478


TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című könnyített elbírálású pályázati konstrukció.
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.
A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.
A keretösszeg felhasználása két komponensen keresztül történik az alábbiak szerint: A komponens - az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.) részére, B komponens - a for-profit szervezetek, gazdasági társaságok részére.
Jelen pályázat a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programokat célozza a színtér típusa szerinti megközelítéssel: A pályázat A komponens esetében települési, bölcsőde/óvoda, egyéb/célcsoportspecifikus vagy munkahelyi, B komponens esetében munkahelyi színtereken valósulhat meg.

Pályázat beadásának határideje
Az A komponens esetében: 2012. július 2-tól 2012. szeptember 14–ig lehetséges.
A B komponens esetében: 2012. május 29-től 2012. június 29-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

További információk: http://www.nfu.hu/doc/3377 oldalon tekinthetők meg.


TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)
A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő állampolgárok fenntartható társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálja komplex beavatkozási eszközrendszerrel. A komplex telep-program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.
A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.
A pályázat csak konzorciumban nyújtható be.
A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 24 és maximum 36 hónapra tervezheti.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 45.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000.000 Ft lehet.
Az első szakaszban a pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésének napjától számított 10. naptól 2012. április 16-ig lehetséges, a második szakaszban a pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től augusztus 31-ig lehetséges.
Az egyes projektekben a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) kötelező konzorciumi partnerként lát el feladatokat. A projektek megfelelő előkészítése és a hatékony együttműködés kialakítása érdekében a települési önkormányzatok részére egy regisztrációs felület került kialakításra a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) honlapján. Ezen a regisztrációs felületen folyamatosan, de legkésőbb 2012. május 20-ig várják azoknak az önkormányzatoknak a programba való jelentkezését, amelyek a második szakaszban szándékoznak pályázni a program megvalósítására.

Az önkormányzatok 2012. június 2-ig kapnak visszajelzést regisztrációjukkal kapcsolatosan a TKKI Főigazgatóságától.

További információk: oldalon http://www.nfu.hu/doc/3367 tekinthetők meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése